اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9938

شناسه ملی: 10340102706

تاریخ ثبت: 1390/08/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: موجب آگهی تغییرات مورخ 10/4/1397 و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/4/1397 مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی شهرکردبه واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهانشهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله اشرفی اصفهانی کوچه باغ طوطی -LSB- 32 -RSB- خیابان اشرفی اصفهانی طبقه همکف به

کد پستی: 8186644967

تاریخ تاسیس: 1390/08/05

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد عبداللهی به کد ملی 450078XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و سجاد فتح الهی به کد ملی 450119XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سهیلا صالحی به کد ملی 449018XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی وبطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود ش 980916XXXX54924 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سجاد فتح الهی به کد ملی 450119XXXX و سهیلا صالحی به کد ملی 449018XXXX و احمد عبداللهی به کد ملی 450078XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند..ماریه اسماعیلی به کد ملی 449030XXXX به سمت بازرس اصلی و محسن انوری به کد ملی 449008XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 980916XXXX49847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام نظری شهرکی به کد ملی 462055XXXX و خانم نسیم چنگیزی به کد ملی 128844XXXX و آقای مهدی اثیمی نیسیانی به کد ملی 128734XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 25/3/99 انتخاب گردیدند. ش 970814XXXX85848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نسیم چنگیزی 128844XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای بهرام نظری 462055XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مهدی اثیمی نیسیانی 128734XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 25/3/99 انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی وبطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره یا احدی از سهامداران (آقای بهنام نظری)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود ش 970814XXXX58189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از استان چهار محال و بختیاری به استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ محله اشرفی اصفهانی ـ کوچه باغ طوطی[ 32 ] ـ خیابان اشرفی اصفهانی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ به کدپستی 818664XXXX انتقال یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 970413XXXX10572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به موجب آگهی تغییرات مورخ 10/4/1397 و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/4/1397 مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی شهرکردبه واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهانشهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ محله اشرفی اصفهانی ـ کوچه باغ طوطی[ 32 ] ـ خیابان اشرفی اصفهانی ـ طبقه همکف ـ به کدپستی 818664XXXX انتقال یافت و در واحد ثبتی اصفهان تحت شماره 60901 به ثبت رسیدو جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ش 970508XXXX37612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای بهنام نظری شهرکی به کد ملی 461026XXXX ، آقای مهدی اثیمی نیسیانی به کد ملی 128734XXXX و خانم نسیم چنگیزی به کد ملی 128844XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 970404XXXX84757 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذشد: خانم نسیم چنگیزی به شماره ملی 128844XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای بهنام نظری شهرکی به شماره ملی 461026XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مهدی اثیمی نیسیانی به شماره ملی 128734XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970404XXXX58682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " ده لار سرخ " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960418XXXX95659 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام نظری شهرکی به کد ملی 461026XXXX و آقای بهرام نظری شهرکی به کد ملی 462055XXXX و خانم مریم نظری شهرکی به کد ملی 462055XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم فریبا قهرمان شهرکی به کد ملی 462264XXXX و آقای علی مردانیان دهکردی به کد ملی 462155XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش 960419XXXX22604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام نظری شهرکی به کد ملی 461026XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای بهرام نظری شهرکی به کد ملی 462055XXXX به سمت نایب رییس سمت هییت مدیره خانم مریم نظری شهرکی به کد ملی 462055XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960419XXXX39662 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 05/08/1390 تحت شماره 9938 و شناسه ملی 103401XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 05/08/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار سیاست روز آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه های ابنیه، آپارتمان سازی، شهرک سازی، راه و ترابری و همچنین آسفالت راه و باند فرودگاه، پل سازی، تونل سازی، زیر سازی و رو سازی پروژه آب و فاضلاب شهری و بین شهری، شبکه آب و سد و بند خاکی، تونل و کانال آب، تصفیه خانه و فاضلاب (آب و فاضلاب) ، اجرای سقف کاذب، شبکه توزیع و منبع آب، انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به شهرداریها، خاک برداری و خاکریزی، انجام امور مربوط به روشنایی معابر، نقشه برداری و نقشه کشی، اخذ نمایندگی از کلیه شرکتهای داخلی، طراحی و مشاوره در زمینه ساخت ساختمانهای اداری تجاری مسکونی مدرسه و.. . انجام دکوراسیون داخلی ساختمان، نصب کاغذ دیواری و پارکت، تاسیسات و تجهیزات شامل خط انتقال آب، نصب علمک گاز، اجرای تاسیسات و تجهیزات ساختمان و نیروگاه و عقد هر گونه قرارداد با شرکتها، ادارات و اشخاص، شرکت در مناقصات و مزایده ها و بطور کلی هر نوع اقدامی ه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ـ شهرکیان خیابان امام 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریا ل توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 483 مورخ: 05/08/1390 نزد بانک سپه شعبه شهرکیان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت 1 ـ 5 ـ آقای بهنام نظری شهرکی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای بهرام نظری شهرکی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم مریم نظری شهرکی بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای بهنام نظری شهرکی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد 7 ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم فریبا قهرمان شهرکی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای علی مردانیان دهکردی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی