اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 392

شناسه ملی: 10700040865

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/26:

به استناد صورتجلسه احکام و آرا دادگاه مورخ 10/11/1398 تو نامه شماره 722/2709/98 ص مورخ 04/12/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کلاله تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق برابر با مواد 54 و 55 قانون بخش تعاون و ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون و تبصره های ذیل آن و همچنین اخطارهای ابلاغ شده، منحل اعلام گردید. ش 990126XXXX19468 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کلاله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی