اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 926

شناسه ملی: 10800036092

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 7915848971

آدرس: جنب بیمارستان شریعتی به بندرعباس ، بلوار امام حسین ، شهرک نیایش ، کوچه گلهای 3 ، روبروی مجتمع بسیجیان ،

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/08/1396 و مصوبه شماره 1644/80 مورخ 30/05/1397 هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبداله جعفری احمدی به شماره ملی 347983XXXX به سمت عضو هییت مدیره(عضو علی البدل) برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 07/11/1398 انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1363 الی 1395 به تصویب رسید. ش 971221XXXX34634 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/11/1395 که طی نامه شماره 39842 مورخ 02/11/1396 به تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بندرعباس رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای محمد ذاکری به شماره ملی 342057XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ آقای عبدالمجید عباس زاده به شماره ملی 342180XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای محمد قاسمی به شماره ملی 339146XXXX به سمت منشی هییت مدیره ـ آقای حمید میری به شماره ملی 339148XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ ابراهیم اسلامی جوزانی به شماره ملی 342053XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای عباس جعفری به شماره ملی 342116XXXX به سمت عضو هییت مدیره (عضو علی البدل) ـ آقای جهانبخش یابنده مسیولی به شماره ملی 181585XXXX به سمت عضو هییت مدیره (عضو علی البدل) ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا منشی هییت مدیره و اوراق عادی و اداری و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961119XXXX45410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1395 که طی نامه شماره 39842 مورخ 02/11/1396 به تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بندرعباس رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمد ذاکری به شماره ملی 342057XXXX ـ آقای عبدالمجید عباس زاده به شماره ملی 342180XXXX ـ آقای محمد قاسمی به شماره ملی 339146XXXX ـ آقای حمید میری به شماره ملی 339148XXXX ـ ابراهیم اسلامی جوزانی به شماره ملی 342053XXXX ـ آقای عباس جعفری به شماره ملی 342116XXXX (عضو علی البدل هییت مدیره) ـ آقای جهانبخش یابنده مسیولی به شماره ملی 181585XXXX (عضو علی البدل هییت مدیره) ـ آقای حسن پاکدامن به شماره ملی 339140XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای جواد دیانت به شماره ملی 252941XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 961119XXXX42435 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1396 که طی نامه شماره 27904 مورخ 03/08/1396 به تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بندرعباس رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- اساسنامه جدید شرکت در 78 ماده و 61 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ـ تعداد اعضا اصلی هییت مدیره 5 نفر و تعداد اعضا علی البدل هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت. ـ ماده 53 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ـ 1 نفر به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر به عنوان بازرس علی البدل به تصویب رسید.تعداد اعضا اصلی بازرس یک نفر و تعداد اعضا علی البدل بازرس یک نفر می باشد. ـ مدت فعالیت شرکت برای مدت 5 سال دیگر تمدید گردید ـ محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس:جنب بیمارستان شریعتی به بندرعباس، بلوار امام حسین، شهرک نیایش، کوچه گلهای 3 ، روبروی مجتمع بسیجیان، کدپستی: 791584XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960901XXXX12719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی