اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33212

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مجتمع تولیدات بهداشتی مریم خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 33212 منتشره در روزنامه رسمی کشور مورخه 21/2/1390 به شماره 19279 صفحه 39 درج گردیده است. بدینوسیله طبق ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی شرکت دعوت میشود با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته به مدیرتصفیه شرکت به نشانی: مشهد شهرک ابوذر انتهای بلوار صبا خ رستمعلی نوری سوله سوم سمت چپ مراجعه فرمایند. مدیرتصفیه شرکت مجتمع تولیدات بهداشتی مریم خراسان سهامی خاص مرتضی موحد نوری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/08/15:

برابر تقاضای وارده شماره 70708 م مورخ 13/8/87 خانم مرضیه سادات فریزنی به مدیریت از طرف شرکت مجتمع تولیدات بهداشتی مریم خراسان ( سهامی خاص) که به ضمیمه سند صلح شماره 43966 مورخ 15/7/87 دفتر اسناد رسمی شماره 27 مشهد می باشد کلیه حقوق فرضیه و متصوره علامت ثبت شده شماره 150776 کلمه مریم به فارسی در طبقات 16 5 از طبقه بندی علایم تجارتی از طرف: آقای سیدمهدی سیدنبوی به: شرکت مجتمع تولیدات بهداشتی مریم خراسان ( سهامی خاص) صلح حقوق و واگذار گردید. مراتب در دفتر ثبت و ظهر گواهی ثبت علامت قید و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت علایم تجارتی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی