اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 174176

شناسه ملی: 10102165763

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 20/5/89 واصل گردید: سیده رباب مرتضوی به سمت بازرس اصلی و خسرو ایرانپورمبارکه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جهانگیر صابری مبارکه و حجت ایرانپورمبارکه و عیسی حکمت. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/4/89 حجت ایرانپور به سمت رییس هییت مدیره، عیسی حکمت به سمت نایب رییس هییت مدیره، جهانگیر صابری مبارکه به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی