اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1332

شناسه ملی: 10700078210

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 4981716651

آدرس: و آقای هادی قره جانلو فرزند جعفر صادره مینودشت کد ملی 4888685312 و

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ آقای مهرداد شفیع پور فرزند یحی کد ملی 488941XXXX ـ خانم فاطمه یادگاری فرزند تیمور کد ملی 483978XXXX ـ آقای سعید شفیع پور فرزند یحی کد ملی 488943XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت: آقای فرشید شفیع پور کد ملی 488946XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید شفیع پور کد ملی 488946XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای 30/12/95 الی 29/12/96 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970404XXXX19321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهرداد شفیع پور فرزند یحیی کد ملی 488941XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره ـ خانم فاطمه یادگاری فرزند تیمور کد ملی 483978XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای سعید شفیع پور فرزند یحیی کد ملی 488943XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مقرر گردید کلیه قراردادها و عقود اسلامی و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد رسمی و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای مهرداد شفیع پور (نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 970404XXXX35417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره جدید بشرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: ـ خانم فاطمه یادگاری فرزند تیمور کد ملی 483978XXXX و آقای سعید شفیع پور فرزند یحیی کد ملی 488943XXXX و آقای مهرداد شفیع پور فرزند یحیی کد ملی 488941XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ آقای فرشید شفیع پوربه کد ملی 488946XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید شفیع پور به کد ملی 488946XXXX به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970126XXXX80385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهرداد شفیع پور فرزند یحیی کد ملی 488941XXXX به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه یادگاری فرزند تیمور کد ملی 483978XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و آقای سعید شفیع پور فرزند یحیی کد ملی 488943XXXX به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدندو کلیه اسن ـ ـ اد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل(مهرداد شفیع پور) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری نیز با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970126XXXX09390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (مبنی بر نقل و انتقال سهام) و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 01/07/92 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 7015 مورخ 14/07/92 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 2 آقای یزدان قره جانلو فرزند مشهد قلی صادره مینودشت کد ملی 488942XXXX و کدپستی 498171XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای هادی قره جانلو فرزند جعفر صادره مینودشت کد ملی 488868XXXX و کدپستی 498165XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 آقای مهرداد شفیع پور فرزند یحیی صادره مینودشت کد ملی 488941XXXX و کدپستی 498193XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم فاطمه یادگاری فرزند تیمور صادره نوشهر کد ملی 483978XXXX و کدپستی 498193XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای سعید شفیع پور فرزند یحیی صادره گنبد و کد ملی 488943XXXX و کدپستی 498193XXXX به سمت رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک؛ سفته؛ برات و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل (مهرداد شفیع پور) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 667690XXXX110010XXXX کفیل رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/10/90 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 11811 مورخ 27/11/90 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 2 آقای یزدان قره جانلو فرزند مشهد قلی صادره مینودشت به شماره ملی 488942XXXX و کدپستی 498171XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای هادی قره جانلو فرزند جعفر صادره مینودشت به شماره ملی 488868XXXX و کدپستی 498165XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 آقای مهرداد شفیع پور فرزند یحیی صادره مینودشت به شماره ملی 488941XXXX و کدپستی 498193314 به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایرج شفیع پور فرزند یحیی صادره مینودشت به شماره ملی 488939XXXX و کدپستی 498193XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم تولی فرزند باقر صادره مینودشت به شماره ملی 488906XXXX و کدپستی 498193XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و خانم فاطمه یادگاری فرزند تیمور صادره نوشهر به شماره ملی 483978XXXX و کدپستی 498193XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای سعید شفیع پور فرزند یحیی صادره گنبدو به شماره ملی 488943XXXX و کدپستی 498193XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته برات و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی