اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/26:

693,750,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/7/87 و هییت مدیره مورخ 8/10/87 که طی نامه وارده 18387 - 25/10/87 ارسال گردید: آقای محمد حسین فرجادی به عنوان مدیر عامل برای بقیه مدت دو سال انتخاب شد. آقای شکرخدا میرزایی رییس هییت مدیره و عضو ، محمد حسین فرجادی نایب رییس هییت مدیره و عضو ، علی صفر رحمتی منشی برای بقیه مدت سه سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر تعاونی معتبر می باشد. حق امضای اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مهدی هندیجانی بازرس اصلی، محمد رحمتی بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. عملکرد هییت مدیره و بازرسان و صورتهای مالی سال 86 تصویب شد. بودجه سال 87 تصویب شد. اعضای شرکت 96 نفر و سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/678 ریال به مبلغ 000/750/693 ریال افزایش یافت. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی