اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5725

شناسه ملی: 10861442292

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 3185845465

آدرس: صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1398 محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز شهرستان کرج بخش مرکزی شهر کرج محله مهرشهر فاز 2 بلوار شهرداری بلوار دویست پلاک 357/001 طبقه اول واحد 2

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس مرکز اصلی شرکت از قزوین(آدرس قبلی) به آدرس جدید: استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، محله مهرشهر فاز 2 ، بلوار شهرداری، بلوار دویست، پلاک 357/001 ، طبقه اول، واحد 2 کدپستی 318584XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 981018XXXX26454 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به موجب نامه شماره 884/98/115 مورخ 19/10/98 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/07/1398 محل شرکت از آدرس قبلی به: " استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، محله مهرشهر فاز 2 ، بلوار شهرداری ، بلوار دویست ، پلاک 357/001 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستی 318584XXXX " انتقال یافت ودر اداره ثبت استان البرز (کرج) تحت شماره 37516 به ثبت رسیده است. ش 981210XXXX00630 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 آقای پیمان اعلمش به شماره ملی: 325879XXXX - آقای علی اصغر اعلمش به شماره ملی: 325610XXXX و خانم سودابه فریدونی به شماره ملی: 325659XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - 2 خانم فاطمه صمدی شماره ملی: 007973XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده مریم حمزه ساروی شماره ملی: 212150XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980630XXXX99675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان اعلمش به شماره ملی: 325879XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای علی اصغر اعلمش به شماره ملی: 325610XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم سودابه فریدونی به شماره ملی: 325659XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا"همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری امضا مدیرعامل منفردا" همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. ش 980630XXXX86277 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 17/12/82 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - موارد ذیل به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه و الحاق گردید. (انجام امور لوله کشی گاز, صنعتی, تجاری, مسکونی, تاسیسات و نگهداری آن, برق (فشار قوی و ضعیف) کنترل و ابزار دقیق, طراحی, نظارت و اجرای کارهای ابنیه, برنامه ریزی, تعمیرات و نگهداری صنایع, کنترل پروژه, مشاوره فنی در طرح و توسعه صنایع, خدمات مشاوره مربوط به تامین اجتماعی). 2 - محل شرکت از جای سابق به قزوین, چهارراه خیام, خیابان بوعلی غربی پلاک 122 طبقه دوم واحد غربی انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصلاح گردید. 3 - آقای علی اصغر اعلمش- سیدرضا حمزه ساروی و حسین امیر علایی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 - خانمها فریده قاسمی دماوندی و زهرا شهیر (فریبا) به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. 6 - برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/12/82 آقایان علی اصغر اعلمش به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سیدرضا حمزه ساروی به سمت رییس هییت مدیره و حسین امیر علایی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب هر یک با امضا یکی دیگر از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت می باشد سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی