اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 502336

شناسه ملی: 14006410118

تاریخ ثبت: 1395/09/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1415943871

آدرس: تهران کشاورز خیابان ورنوس خیابان رستاک پلاک 11 طبقه اول واحد 8 ،

تاریخ تاسیس: 1395/09/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد علی جلالی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل کد ملی 001123XXXX و آقای محمد مهدی جلالی بسمت رییس هییت مدیره کد ملی 004743XXXX و آقای علیرضا سکویی راد بسمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی 001190XXXX برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضا کلیه اورا ق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقدقرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. آقایان محمد جمالی کد ملی 121000XXXX و مصطفی مرادی کد ملی 001911XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ 970830XXXX10158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به آدرس تهران ـ کشاورز ـ خیابان ورنوس ـ خیابان رستاک ـ پلاک 11 ـ طبقه اول ـ واحد 8 ، کدپستی 141594XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970830XXXX62436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

تاسیس شرکت سهامی خاص ارقام پردازان آرنا بیلان در تاریخ 22/09/1395 به شماره ثبت 502336 به شناسه ملی 140064XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری، تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و ارایه کلیه خدمات مشاوره در زمینه های مدیریتی، سرمایه گذاری، مالیات، بیمه و سایر موضوعات مالی و حسابداری در کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص، طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه و دستی، تامین و استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و براساس نیاز شرکتها جهت حضور مداوم یا مقطعی در محل شرکت، تجزیه، تحلیل، بررسی عملیاتی و ارایه گزارش در رابطه با شرکتها و بازارهای مالی، شاخص های بورس و سایر خدمات قابل ارایه در موضوع فعالیت مربوطه، سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اخذ وام و تسهیلات از بانکها وموسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران نارمک میدان 71 بن بست شهید ولی اله عیوضی پ 41 ط 4 کدپستی 164694XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000 که تماما بانام می باشد اولین مدیران: احمدعلی جلالی به شماره ملی 001123XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ علیرضا سکویی راد به شماره ملی 001190XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ محمد مهدی جلالی به شماره ملی 004743XXXX به سمت رییس هییت مدیره از 05/08/1395 تا 05/08/1397 انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت ا زقبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مصطفی مرادی به شماره ملی 001911XXXX به سمت بازرس علی البدل ـ محمد جمالی به شماره ملی 121000XXXX به سمت بازرس اصلی از 05/08/1395 تا 30/12/1395 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 950922XXXX69594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی