اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 628

شناسه ملی: 10660149839

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 6797147675

آدرس: شماره ثبت 628 به استناد صورتجلسه مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آدرس محل اصلی شرکت از واحد ثبتی کرمانشاه به واحد ثبتی جوانرود ، شهرستان جوانرود شهرک فرمانداری کوی مجلسی معراج

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سید محسن فراقی یزدی بسمت مدیرعامل - شهاب ویسمرادی به سمت رییس هییت مدیره 3 - سالار احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. ـ و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و نیز تمام مکاتبات عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش 950921XXXX83996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ سید محسن فراقی یزدی به شماره ملی: 229560XXXX و شهاب ویسمرادی به شماره ملی: 495996XXXX و سالار احمدی به شماره ملی: 596948XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. - کیوان محمدی به شماره ملی: 596982XXXX به عنوان بازرس اصلی مختار محمدی به شماره ملی: 596982XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال دیگر انتخاب شدند ش 950921XXXX21756 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل انتخاب گردید: آقای محمد کیانی علی آبادی به شماره ملی 330912XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سالار احمدی به شماره ملی 596948XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شهاب ویسمرادی به شماره ملی 495996XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدمحسن فراقی یزدانی به شماره ملی 229560XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسنادواوراق بهادار از قبیل چک وسفته و برات و نیز تمام مکاتبات عادی واداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش 941021XXXX76883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد کیانی علی آبادی به شماره ملی 330912XXXX تا تاریخ 28/08/1396 و آقای سالار احمدی به شماره ملی 596948XXXX تا تاریخ 28/08/1396 و آقای شهاب ویسمرادی به شماره ملی 495996XXXX تا تاریخ 28/08/1396 و آقای سیدمحسن فراقی یزدانی به شماره ملی 229560XXXX تا تاریخ 28/08/1396 2 ـ آقای مختار محمدی به شماره ملی: 596982XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای کیوان محمدی به شماره ملی 596982XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 941021XXXX57579 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ادرس محل اصلی شرکت از واحد ثبتی کرمانشاه به واحد ثبتی جوانرود، شهرستان جوانرود ـ شهرک فرمانداری ـ کوی مجلسی معراج کدپستی: 679814XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940311XXXX64172 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/20:

و به شماره ثبت 628 به استناد صورتجلسه مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس محل اصلی شرکت از واحد ثبتی کرمانشاه به واحد ثبتی جوانرود، شهرستان جوانرود ـ شهرک فرمانداری ـ کوی مجلسی معراج کدپستی 679714XXXX منتقل گردید وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت وقابل دسترسی می باشد. ش 940420XXXX25583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوانرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای نبی محمدی به عنوان بازرس اصلی، آقای کیوان محمدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 30/11/93 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهاب ویسمرادی و آقای سالار احمدی و آقای محمد کیانی علی آبادی و آقای سید محسن فراقی یزدانی تا تاریخ 30/11/1393/3 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شهاب ویسمرادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سالار احمدی بمست نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد کیانی علی آبادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محسن فراقی یزدانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید محسن فراقی یزدانی به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 15/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 637070XXXX112748XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی