اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3642

شناسه ملی: 14007519346

تاریخ ثبت: 1397/01/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/01/22

کد پستی: 6438139813

آدرس: استان خوزستان شهرستان خرمشهر بخش مرکزی دهستان غرب کارون روستا ام اسواد خیابان فرعی خیابان اصلی روستای ام اسود

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/22:

تاسیس شرکت تعاونی روستایی کشاورزان خنفری غرب کارون در تاریخ 22/01/1397 به شماره ثبت 3642 به شناسه ملی 140075XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کشت علوفه، غلات، باغبانی، زراعت و کشت نخیلات، شلتوک. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان خرمشهر ـ بخش مرکزی ـ دهستان غرب کارون ـ روستا ام اسواد ـ خیابان فرعی ـ خیابان اصلی روستای ام اسود ـ کدپستی 643813XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال منقسم به بیست و یک سهم پنج میلیون ریالی که تعداد بیست ویک سهم آن بانام می باشد که مبلغ سی و پنج میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 315 2010 مورخ 26/11/1396 نزد بانک توسعه تعاون شعبه خرمشهر پرداخت گردیده است اولین مدیران: مرتضی خنفری رزم به شماره ملی 189006XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال محسن خنفری زاده به شماره ملی 189023XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال جلال خنفری رزم به شماره ملی 189037XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال حمزه خنفری زاده به شماره ملی 189842XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به مدت 3 سال حسین خنفری رزم به شماره ملی 189948XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات واوراق بهادار با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه حبیب خنفری زاده به شماره ملی 189949XXXX به سمت بازرس اصلی و مصطفی خنفری رزم به شماره ملی 189956XXXX به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 970122XXXX30706 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی