اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 451187

شناسه ملی: 14003936536

تاریخ ثبت: 1392/12/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران سعادت آباد ، بلوار مدیریت ، پلاک 35 ط اول

کد پستی: 1997919133

تاریخ تاسیس: 1392/12/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/12/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

آگهی تغییرات شرکت پترو هامون انرژی سهامی خاص به شماره ثبت 451187 و شناسه ملی 140039XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای خسرو نیک روش به شماره ملی 373178XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فرشته ملکی به شماره ملی 325387XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شهرام نیک روش به شماره ملی 325582XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .حق امضا کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای خسرو نیک روش به کد ملی 373178XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فرشته ملکی به کد ملی 325387XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شهرام نیک روش به کد ملی 325582XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای وحید بیگ محمدی به کد ملی 325636XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای پیمان میلانی به کد ملی 005530XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ 941112XXXX75825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران سعادت آباد، بلوار مدیریت، پلاک 35 ط اول کد پستی 199791XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 941009XXXX86163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ 941009XXXX01136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1840947 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/17:

در تاریخ 17/12/1392 به شماره ثبت 451187 به شناسه ملی 140039XXXX6 ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تامین تجهیزات مورد نیاز صنایع شامل نفت و گاز و نیرو و معادن و سایر صنایع سبک و سنگین و انجام خدمات مهندسی مربوط به تجهیزات مذکور, انجام خدمات پس از فروش تجهیزات مربوطه, انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی, شرکت در همایشها و نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی, شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی, ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی, اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش حساب یا ال سی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی, عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی, در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران اتوبان کردستان, خیابان 27 پلاک 20 طبقه 1 کدپستی 143773XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 1000 سهم 000/1 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 918/208 مورخ 19/11/92 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه زرافشان شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: فرشته ملکی به سمت نایب رییس هییت مدیره خسرو نیک روش به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره شهرام نیک روش به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. بازرس اصلی و علی البدل: وحید بیگ محمدی به شماره ملی 325636XXXX به عنوان بازرس اصلی پیمان میلانی به شماره ملی 005530XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. پ 1798223 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی