اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 367

شناسه ملی: 10340016615

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عیسی منصوری به کد ملی 466959XXXX و مهرنوش فرحمند به کد ملی 128246XXXX و آقای علی منصوری به کد ملی 466004XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. آقای محمد حسن طهماسبی سرتنگی به کد ملی 466961XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای منصور منصوری بابامنصوری به کد ملی 466960XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 960424XXXX77569 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرنوش فرحمند به کد ملی 128246XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای علی منصوری به کد ملی 466004XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عیسی منصوری به کد ملی 466959XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات وقراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960424XXXX23923 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عیسی منصوری به کد ملی 466959XXXX ، علی منصوری به کد ملی 466004XXXX و عطااله رشیدی ده رشیدی به کد ملی 466959XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمدحسن طهماسبی سرتنگی به کد ملی 466961XXXX و منصور منصوری بابامنصوری به کد ملی 466960XXXX به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی ها تعیین گردید. ش 951117XXXX72745 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی منصوری به کد ملی 466004XXXX به سمت رییس هییت مدیره، عطااله رشیدی ده رشیدی به کد ملی 466959XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عیسی منصوری به کد ملی 466959XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951117XXXX96110 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

پیرو آگهی شماره 26571/3/123 مورخ 25/12/1389 و باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 21/08/93 شرکت خدماتی صبای خانمیرزا (سهامی خاص) شماره ثبت 367 شناسه ملی 103400XXXX5 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار جام جم آگهی می گردد. 1 ـ عیسی منصوری فرزند موسی بشماره شناسنامه 7 و کد ملی 466959XXXX و کدپستی 889415XXXX بسمت رییس هییت مدیره، خانم مهرنوش فرحمند فرزند بهمن بشماره شناسنامه 72686 و کد ملی 128246XXXX و کدپستی 889413XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و اسحاق عباسی لرکی فرزند علی بشماره شناسنامه 1061 و کد ملی 466878XXXX و کدپستی 889411XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ محمد حسن طهماسبی سرتنگی فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 24 و کد ملی 466961XXXX و کدپستی 889413XXXX و منصور منصوری بابا منصوری فرزند قمصور بشماره شناسنامه 3 و کد ملی 466960XXXX و کدپستی 889413XXXX بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه محلی آوای بختیاری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 234630XXXX110091XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 4451/3/123 مورخ 10/07/1380 و باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/89 و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 11/12/89 شرکت خدماتی صبای خانمیرزا ( با مسیولیت محدود) ثبت شده به شماره 367 و شناسه ملی 103400XXXX5 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل شد: 1 . نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت در نتیجه ماده 1 اساسنامه شرکت بدین وسیله اصلاح گردید. 2 . موضوع شرکت به تهیه، طبخ و توزیع غذا، تامین نیروی انسانی و تهیه سرویس ایاب و ذهاب، توزیع و خرید و فروش محصولات مجاز، اخذ تسهیلات از بانکها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های شرکتهای دولتی و خصوصی، سند بلاست و رنگ آمیزی، اجرای قالب بندی و اسکلت بندی، ایزوگام و قیر کاری، آسفالت، خاکبرداری، خاکریزی و حفاری، انجام کلیه امور شبکه گاز رسانی شهری و روستایی، نصب علمک گاز، نصب سیستم های گرمایشی و سرمایشی، انجام کلیه امور برقی شامل عملیات تولید، توزیع و انتقال برق اعم از فشار قوی و ضعیف، نگهداری و تعمیرات تاسیس ات برق و تیر کوبی، اجرا و نگهداری فضای سبز، انجام امور مخابراتی شامل تیر کوبی و ایجاد شبکه و سیم کشی زمینی و هوایی، فیبر نوری، انجام کلیه امور خدماتی تاسیس اتی شرکتها و شهرداری ها و ادارات دولتی، خصوصی و بیمارستانها، انجام پروژه های تاسیس اتی شامل خط انتقال آب، نفت، گاز و تعمیر و نگهداری آن، اجرا، نصب و تعمیر و نگهداری تاسیس ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی، تولید و عرضه مصالح ساختمانی و کلاً هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط می باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب مجوز از ادارات ذیربط بلا اشکال است، تغییر یافت. در نتیجه ماده 2 اساسنامه بدین وسیله اصلاح گردید. 3 . آدرس مرکز اصلی شرکت از آلونی جنب بهداری مغازه بهنام اسماعیلی به لردگان، بخش خانمیرزا، روستای ده رشید کدپستی 889415631 تغییر یافت. در نتیجه ماده 4 اساسنامه بدین وسیله اصلاح گردید. 4 . سرمایه شرکت: سرمایه نقدی شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام به ارزش ده هزار ریالی که طی گواهی شماره 10/3729 مورخه 17/12/1389 بانک صادرات شعبه آلونی از طرف سهامداران به حساب شرکت واریز گردید. 5 . آقای عطااله رشیدی ده رشیدی به شماره ملی 466959XXXX و کدپستی 889415XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای رسول عباسی منجرمویی به شماره ملی 466969XXXX و کدپستی 889176XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عیسی منصوری به شماره ملی 466959XXXX و کدپستی 889413XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 . کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 . آقای منصور منصوری بابامنصوری به شماره ملی 466960XXXX و کدپستی 889413XXXX و آقای اسحاق عباسی لرکی به شماره ملی 466878XXXX و کدپستی 889411XXXX به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 . روزنامه محلی ایل بختیاری برای نشر آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی