اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2426

شناسه ملی: 14006309041

تاریخ ثبت: 1395/08/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 3759149145

آدرس: رباط کریم بهارستان خیابان امام خمینی روبروی خیابان 14 متری چمران پلاک 84 به نشانی استان تهران ، شهرستان بهارستان ، بخش گلستان ، شهر گلستان ، گلستان ، خیابان سلمان فارسی ، کوچه بوستان 5 ، پلاک 84 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1395/08/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/17:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/05/1397 و مجو.ز شماره 163400 مورخ 24/6/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بهارستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرکز اصلی شرکت به رباط کریم بهارستان خیابان امام خمینی روبروی خیابان 14 متری چمران پلاک 84 به نشانی ـ استان تهران، شهرستان بهارستان، بخش گلستان، شهر گلستان، گلستان، خیابان سلمان فارسی، کوچه بوستان 5 ، پلاک 84 ، طبقه همکف کدپستی 375914XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970815XXXX76115 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/17:

تاسیس شرکت تعاونی نوین طب کاوش کاوه در تاریخ 17/08/1395 به شماره ثبت 2426 به شناسه ملی 140063XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: بهداشتی درمانی در زمینه پزشکی و پیراپزشکی، تشخیص طبی، رادیولوژی، سونوگرافی، درمانگاه، آزمایشگاه و شرکت در مناقصات دولتی و غیردولتی در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی ـ اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ـ تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها ـ سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی ـ مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. (به استناد مجوز شماره 257736/30 , 952 مورخ 10/08/1395 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهارستان) (ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: رباط کریم ـ شهرستان بهارستان ـ نسیم شهر ـ خیابان امام خمینی ـ روبروی خیابان 14 متری چمران ـ پلاک 84 ـ کدپستی 331577XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم لیلا حسینی به شماره ملی 056003XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 02 . خانم مریم کاوه به شماره ملی 056993XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره. 3 . خانم فاطمه کاوه به شماره ملی 056995XXXX به سمت منشی هییت مدیره. 4 . خانم الهام رازانی به شماره ملی 056996XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره. 5 . خانم گلی مهردلی به شماره ملی 224942XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم دهقانی به شماره ملی 621967XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا توسلی به شماره ملی 056992XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 950820XXXX31943 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی