اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 1826

شناسه ملی: 10860198507

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 6571916781

آدرس: تصفیه استان همدان شهرستان ملایر بخش مرکزی شهر ملایر محله خیابان شهدا کوچه آقانجفی کوچه دفتری پلاک 0 طبقه اول

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/07/1397 و برابر مجوز شماره 1203/15/72 مورخ 22/07/1397 صندوق بیمه محصولات کشاورزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سید داود سادات موسوی با کد ملی 393316XXXX به عنوان مدیرتصفیه برای مدت 2 سال انتخاب گردید ونشانی محل تصفیه استان همدان ـ شهرستان ملایر ـ بخش مرکزی ـ شهر ملایر ـ محله خیابان شهدا ـ کوچه آقانجفی ـ کوچه (دفتری) ـ پلاک 0 ـ طبقه اول ـ کدپستی 657191XXXX می باشد. ش 970729XXXX34903 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای داود سادات موسوی به شماره ملی 393316XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم راحله ناصرپور به شماره ملی 393281XXXX8 به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم سمیه همراهی به شماره ملی 393320XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل مشترکا و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940602XXXX10879 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای داود سادات موسوی به شماره ملی 393316XXXX و خانم سمیه همراهی به شماره ملی 393320XXXX و خانم راحله ناصر پور به شماره ملی 393281XXXX8 2 ـ خانم معصومه موسوی به شماره ملی 007387160 به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی نعمت الهی به شماره ملی 393317XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940602XXXX07383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/06:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 22/2/92 شرکت ایمن دشت سبز تصمیمات زیر در شرکت مذکور اتخاذ گردید: 1 سید محمدسادات موسوی و سمیه همراهی و گلی رخشنده به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. 2 آقای مهدی نعمت الهی به سمت بازرس اصلی و فاطمه اسکندری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. 4 مدیران و دارندگان حق امضا: آقای سید محمدسادات موسوی به سمت رییس هییت مدیره و سمیه همراهی به سمت نایب رییس هییت مدیره و گلی رخشنده به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر باشد. ش 1655926 ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 28/1/90 و 1/2/90 شرکت ایمن دشت سبز تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: 1 آقای داودسادات موسوی و سید محمدسادات موسوی و خانم سمیه همراهی و گلی رخشنده به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 آقای محمدمهدی اولیایی به سمت بازرس اصلی و خانم صغری بیات به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. 3 مدیران و دارندگان حق امضا خانم گلی رخشنده به سمت مدیر عامل و سید محمدسادات موسوی به سمت رییس هییت مدیره و داود سادات موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین، و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی