اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1922

شناسه ملی: 10380160107

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/24:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 8/4/92 : 1 آقای شهاب الدین کاکاوند و خانمها عذرا قوچانی و فاطمه خسروی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقای غلامرضا مظفری و خانم ریحانه نفیسی فر به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. و باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/4/92 : 1 آقای شهاب الدین کاکاوند به سمت رییس هییت مدیره، خانم عذرا قوچانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه خسروی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با یک امضا از 3 امضا آقای جمال الدین کاکاوند یا خانمها عذرا قوچانی و فاطمه خسروی همراه با مهر شرکت خواهدبود. ش 1682402 ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 12/4/90 1 ـ خانم ها فاطمه خسروی و عذرا قوچانی و آقای شهاب الدین کاکاوند به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند 2 ـ آقایان علی اکبر قوچانی و هادی میانبندی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند و باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/4/90 1 ـ خانم فاطمه خسروی به سمت رییس هییت مدیره آقای شهاب الدین کاکاوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم عذرا قوچانی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده اند 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضا متفق خانم ها فاطمه خسروی و عذرا قوچانی و در غیاب عذرا قوچانی با امضا متفق خانم فاطمه خسروی و آقای شهاب الدین کاکاوند همراه با مهر شرکت خواهدبود. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی