اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2826

شناسه ملی: 14006580986

تاریخ ثبت: 1395/11/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان سمنان شهرستان آرادان روستای داورآباد

کد پستی: 3581867371

تاریخ تاسیس: 1395/11/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

6,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم افسانه سپایانی فیروزکوهی به کد ملی 659993XXXX وخانم معصومه غلامی به کد ملی 075921XXXX بسمت بازرسان اصلی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 971113XXXX53654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

تاسیس شرکت تعاونی روستایی زنان ده نمونه داورآباد شهرستان آرادان درتاریخ 23/11/1395 به شماره ثبت 2826 به شناسه ملی 140065XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: 1 ـ خرید وتهیه مواد ووسایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه ای اعضا در کلیه فعالیتهای زنان روستایی مانند کشاورزی، نوغانداری، زنبور داری وانواع صنایع دستی مانند قالی بافی، جاجیم بافی،حصیر بافی،پولک دوزی،خیاطی و آموزش های مربوطه 0 انجام عملیات جمع آوری، نگاهداری، تبدیل (مانند تهیه انواع مواد غذایی وفرآورده های دامی)،طبقه بندی، بسته بندی، حمل ونقل ویا فروش محصول اعضا 0 انجام خدمات بمنظور بهبود امور حرفه ای ویا زندگی اعضا 0 بهره برداری جمعی ومشترک از اراضی ملکی یا استیجاری 0 ایجاد مجتمعهای دامداری ودامپروری وآبزیان وکارگاههای تولیدی جهت بهره برداری جمعی ومشترک اعضا.تاًمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضا با همکاری سازمانهای مربوطه 0 پس از اخذ مجوزهای لازم و طبق قوانین و مقررت جمهوری اسلامی ایران و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و یا صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان سمنان ـ شهرستان آرادان ـ روستای داورآباد کدپستی 358186XXXX سرمایه شرکت: 6 , 000 , 000 ریال می باشد. اولین مدیران:خانم فریده کرمانی به شماره ملی 005011XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 .خانم مرضیه غیاثی به شماره ملی 075977XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی 3 .خانم صدیقه قادری به شماره ملی 460944XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل 4 .خانم مرضیه ترامشلو به شماره ملی 460975XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل 5 .خانم ملیحه رنجبر به شماره ملی 460975XXXX به سمت رییس هییت مدیره 6 .خانم خدیجه کاشانی به شماره ملی 460980XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی 7 .خانم سودابه سپایانی به شماره ملی 659951XXXX برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسلامیبا امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه ش 951123XXXX37803 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی