اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14227

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/2/82 شرکت مزبور که در تاریخ 15/2/82 واصل گردید: 1 - آقای ابوالقاسم اسدی خوانساری بسمت بازرس اصلی و آقای محمدصادق حاجی صادقی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای پرویز حاجی صادقی - آقای احمد مدنی - خانم شهلا صابری. 3 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/2/82 آقای احمد مدنی بسمت رییس هییت مدیره و خانم شهلا صابری بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای پرویز حاجی صادقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیرعامل و آقای پرویز حاجی صادقی رییس هییت مدیره و آقای احد مدنی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات بامضا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی