اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 334555

شناسه ملی: 10103759825

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، الهیه ، خیابان دکتر علی شریعتی ، کوچه پارسا ، پلاک 3 ، ساختمان سهیل ، طبقه چهارم ، واحد 12

کد پستی: 1914965536

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/21:

2,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/11/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی 101035XXXX3 به سمت بازرس اصلی ی و حامد صادقی نژاد به شماره ملی 273004XXXX به سمت بازرس علی البدل. پ 990130XXXX04507 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000 000 000 2 ریال به مبلغ 000 000 000 20 ریال منقسم به 000 000 2 سهم 000 10 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردیده است. پ 981002XXXX22632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد کمیلی به شماره ملی 065182XXXX و حامد صادقی نژاد به شماره ملی 273004XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. منصور عباس آبادی به شماره ملی 065178XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و جواد محمدی به شماره ملی 049344XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مینا حسینی سبزواری به شماره ملی 128694XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981002XXXX71920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 980305XXXX79718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد کمیلی به شماره ملی 065182XXXX به سمت بازرس اصلی و جواد محمدی به شماره ملی 049344XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ 980305XXXX77841 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهران حسینی سبزواری به شماره ملی 129308XXXX به سمت رییس هییت مدیره مینا حسینی سبزواری به شماره ملی 128694XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره منصور عباس آبادی به شماره ملی 065178XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ 980305XXXX01585 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، الهیه، خیابان دکتر علی شریعتی، کوچه پارسا، پلاک 3 ، ساختمان سهیل، طبقه چهارم، واحد 12 کدپستی 191496XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980305XXXX41962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1398 سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال منقسم به 200000 سهم 10000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980305XXXX60946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ سعادت آباد ک دوم جنوبی پ 22 واحد 7 تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 14/4/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی