اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 27951

شناسه ملی: 10320620641

تاریخ ثبت: 1390/05/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/12/1395 و مجوز شماره 23028/95/1 الف ت مورخ 22/12/95 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل قانونی موسسه در تهران به تهران پارس فلکه اول خیابان شهید محمدرضا یی 121 خیابان شهید علی صدیقیان 146 شرقی پلاک 29 طبقه همکف

کد پستی: 1654637951

تاریخ تاسیس: 1390/05/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/18:

11,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/12/1395 و مجوز شماره 23028/95/1 الف ت مورخ 22/12/95 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی موسسه در تهران به تهران پارس فلکه اول خیابان شهید محمدرضا یی ( 121 ) خیابان شهید علی صدیقیان ( 146 شرقی) پلاک 29 طبقه همکف کدپستی 165463XXXX منتقل شد. پ 960123XXXX49499 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/19:

موسسه فوق درتاریخ 18/5/1390 تحت شماره 27951 و شناسه ملی 103206XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ 18/5/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع موسسه: آموزش مکالمه جهانگردی براساس سر فصل های مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای افراد بالای 20 سال. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان تهران شهر تهران خ پیروزی بین خیابان سوم و چهارم نیروی هوایی پ 127 کدپستی 199881XXXX 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/11 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای سیدمحمدحسین میرهاشمی روته به شماره ملی 006816XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمد سلطان محمدی به شماره ملی 483935XXXX به سمت عضو هییت مدیره 35 خانم نرجس سلطان محمدی به شماره ملی 489976742 به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای سیدمحمدحسین میرهاشمی روته به شماره ملی 006816XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: تمامی اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها و اسناد واوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات موسسه به امضا مدیر عامل که همان مدیر عامل میباشد که مهمور به مهر موسسه باشد اعتبار خواهد داشت. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی