اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 422565

شناسه ملی: 10320753416

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: شهر تهران اتوبان شهید بابایی شهرک امید بلوک 9 ورودی 4 ط 7 پ 15

کد پستی: 1689733794

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/09/19:

160,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 19/09/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلال حیدریان به شماره ملی 007089XXXX و آقای نفی لطف اله پور به شماره ملی 163875XXXX 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جلال حیدریان به شماره ملی 007089XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای نفی لطف اله پور به شماره ملی 163875XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جلال حیدریان به شماره ملی 007089XXXX به سمت مدیرعامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی متفقا با مهر شرکت معتبر است. 5 ـ آقای حمیدرضا سعیدی به شماره ملی 053231XXXX با دریافت مبلغ 000/000/80 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/240 ریال به مبلغ 000/000/160 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 17/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ اتوبان شهید بابایی شهرک امید بلوک 9 ورودی 4 ط 7 پ 15 کدپستی 168973XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 4/4/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی