اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 700

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: خرمشهر به شهرستان خرم آباد ، لرستان ، خیابان انقلاب کوچه رز یک

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 30/4/86 واصل گردیده مرکز اصلی شرکت از خرمشهر به شهرستان خرم آباد، لرستان، خیابان انقلاب کوچه رز یک پلاک 12 تغییر یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 29/11/84 شرکت مزبور تغییرات زیر در شرکت فوق به عمل آمد: 1 - آقای علی سلیمی به سمت بازرس اصلی و آقای وحید گودرزی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. الف- آقای پیمان اشکان ب- علیرضا عطاری ج- خانم مریم گودرزی 4 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 30/11/84 آقایان پیمان اشکان به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و علیرضا عطاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم گودرزی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند، امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم گودرزی عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی