اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3235

شناسه ملی: 14002799673

تاریخ ثبت: 1391/07/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/07/01

کد پستی: 5819645548

آدرس: خوی خیابان منتظری کوچه سلمان پلاک 7

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/15:

آگهی تغییرات شرکت تیزگام شمس با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3235 و شناسه ملی 140027XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - باستناد سندمصالحه شماره 105981 مورخ 1398/8/14 تنظیمی دردفترخانه شماره 8 اسنادرسمی خوی ،آ قای عسگر بهادری به شماره ملی 279001XXXX کلیه سهم الشرکه خود را به آقا ی میرحمید سید حمزه به شماره ملی 280137XXXX انتقال و از شرکت خارج شد اسامی شرکا - آقای اکبر بهادری دارای 990000 ریال سهم الشرکه - آقای میرحمیدسیدحمزه دارای 10000 ریال سهم الشرکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تیزگام شمس با مسیولیت محدود در تاریخ 1/7/91 شماره ثبت 3235 و شناسه ملی 140027XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ نام و نوع شرکت: شرکت تیزگام شمس با مسیولیت محدود. 2 ـ موضوع شرکت: 1 ـ خدماتی (تنظیف و رنگ آمیزی و کانال کشی و زباله برداری و چاه کنی و بوفه مرکز دولتی و خصوصی) 2 ـ آشپزی: (آشپزی مراکز آموزشی و درمانی دولتی و خصوصی) 3 ـ خودرویی: (اجاره ماشین ها جهت ارایه خدمات سرویس دهی به ادارات دولتی و خصوصی) 4 ـ فضای سبز: (کاشت آبیاری و چمن زنی و رنگ آمیزی جدول فضای سبز محیط درون شهری و برون شهری) 5 ـ (شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی) در هر مورد از موضوع فعالیت شرکت که مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بوده باشد فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوز خواهد بود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: خوی خیابان منتظری کوچه سلمان پلاک 7 ـ کدپستی 581964XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال بصورت نقدی می باشد. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان عسگر بهادری کد ملی 279001XXXX بسمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره و آقای اکبر بهادری کد ملی 280338XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیده اند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی