اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 377789

شناسه ملی: 10320275639

تاریخ ثبت: 1389/03/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران فلکه دوم تهرانپارس خ فرجام نرسیده به عادل ساختمان اطلس

تاریخ تاسیس: 1389/03/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/03/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/1/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به عمران راه کاران متین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 4/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/3/1389 تحت شماره 377789 و شناسه ملی 103202XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/3/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها بندها سدها و تاسیسات شبکه های آبیاری و خطوط انتقال آب و زهکشی ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و عملیات آسفالتی طراحی و سازه های فلزی اعم ازپل اسکله و پلهای عابر پیاده و خرید و فروش مجاز در زمینه فوق الذکر و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم تهرانپارس ـ خ فرجام ـ نرسیده به عادل ـ ساختمان اطلس ـ پ 33 ـ ط 3 ـ واحد 11 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای هادی امینی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حسین امینی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حسین امینی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی