اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320135410

تاریخ ثبت: 1388/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/10/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/01:

2,400,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/13:

شرکت فوق در تاریخ 1/10/1388 تحت شماره 360632 و شناسه ملی 103201XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات بازرگانی داخلی و خارجی برای کلیه کالاهای مجاز اعم از کالاهای مصرفی لوازم خانگی مابقی طبق ماده 3 اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهرتهران میدان جمهوری برج شهاب یک ط 2 واحد 126/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/400/2 ریال منقسم به هشت سهم 000/300 ریالی که تعداد هشت سهم با نام میباشد که مبلغ 000/800 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1701484 مورخ 24/8/1388 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای بهزاد طاهری به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای آرش سادات هندی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سید شاهین آل ثابت به سمت عضو هییت مدیره ( به عنوان عضو علی البدل). 45 خانم نوشین بابایی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 خانم شکوه حاجی مرادی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل به اتفاق بهزاد امیرطاهری رییس هییت مدیره و درغیاب ایشان با امضای آرش سادات هندی نایب رییس هییت مدیره و مهرشرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای شکوه حاجی مرادی مدیر عامل و مهرشرکت معتبرخواهدبود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم سمیرا امیری به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای حمیدرضا خدایی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی