اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 21661

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/10/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مجتمع کشت و صنعت قارچ صدفی دشت مینای زاینده رود سهامی خاص که در تاریخ 17/10/1382 تحت شماره 21661 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اولیا اصفهان آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طراحی و ساخت و تولید انواع محصولات و ادوات کشاورزی. 2 - انجام عملیات در امور مربوط به طرحهای صنعتی و کشاورزی انجام کلیه امور فنی و صنعتی مرتبط با موضوع شرکت انجام کلیه امور تجاری و اقتصادی و مالی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت خرید سهام شرکتها و یا مشارکت در سایر شرکتها و اخذ نمایندگی و واگذاری نمایندگی. 2 - مرکز اصلی شرکت اصفهان خیابان کاوه خیابان ابوریحان بیرونی شماره 64 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که به یکهزا رسهم هزار ریالی با نام عادی منقسم و 35 % بهای اسمی سهام پرداخت و مابقی تعهدی است. 4 - مدت شرکت از تاریخ 1/9/1382 به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای احمد دهقان کوهستانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حامد دهقان کوهستانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم جلالی کمالی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود آقای احمد رضا آبادی و آقای غلامحسین فدوی حسینی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی