اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 158

شناسه ملی: 14004511100

تاریخ ثبت: 1393/08/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 4816637965

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل قانونی موسسه از نکا خیابان نواب صفوی کوچه رمضانی پلاک 18388 به ساری خیابان جمهوری کوچه بازار ساختمان پیر زاده

تاریخ تاسیس: 1393/08/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل قانونی موسسه از نکا ـ خیابان نواب صفوی کوچه رمضانی پلاک 18388 به ساری خیابان جمهوری کوچه بازار ساختمان پیر زاده کد پستی 481663XXXX انتقال یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش940415XXXX98387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/10:

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه موسسه فوق که در تاریخ 10/08/1393 شماره ثبت 158 شناسه ملی 140045XXXX0 دفتر ثبت موسسات این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد: الف ـ موضوع فعالیت عبارت است از: تنظیم دادخواست و شکواییه لایحه ارایه خدمات و مشاوره حقوقی بصورت مستمر یا موردی به کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بقیه موارد طبق ماده 2 اساسنامه میباشد ب ـ مدت فعالیت: از تاریخ ثبت موسسه بمدت نامحدود میباشد ج ـ تابعیت: دولت جمهوری اسلامی ایران د ـ مرکز اصلی موسسه: مازندران نکا خیابان نواب صفوی کوچه رمضان کدپستی 484161XXXX تلفن 091163XXXX3 ه ـ سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد که خانم اعظم فغانی ماکرانی دارای 000/950 ریال و آقای حسین جان فغانی ماکرانی دارای 000/50 ریال میباشند و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. و ـ اولین هییت مدیره و دارندگان امضای مجاز موسسه: طبق اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسسین مورخه 14/07/1393 ، خانم اعظم فغانی ماکرانی با کد ملی 209371XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین جان فغانی ماکرانی با کد ملی 209059XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و نامه های اداری با امضای منفرد اعظم فغانی ماکرانی با مهر موسسه معتبر خواهد بود ز ـ اساسنامه موسسه در 26 ماده و 4 تبصره بتصویب و امضا رسید. ش 800930XXXX112194XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی