اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5860

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/7/83 شرکت با مسیولیت محدود روشن کار جوان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - برابر سند مصالحه شماره 195007 مورخ 4/7/83 دفتر اسناد رسمی شماره هشت ارومیه آقای بهرام جوانی فر کلیه سهم الشرکه خود را به آقای حسین حسن فامیان فرزند حسن متولد 1330 به شماره شناسنامه 41363 صادره از ارومیه واگذار نموده و از شرکت خارج شد و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 2 - به موضوع فعالیت شرکت مندرج ماده دو اساسنامه علاوه بر موارد ثبت شده ارایه خدمات تنظیفی اضافه گردید. 3 - آقای حسین حسن فامیان با خرید پنجاه هزار ریال سهم الشرکه جزو شرکا منظور شد و در اصل سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد. 4 - آقایان حسین حسن فامیان به سمت عضو و رییس هییت مدیره و بهمن جوانی فر به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت به مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی