اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2512

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1393/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/10/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/09:

شرکت حمل و نقل بین المللی الماس قرمز کردستان منطقه آزاد انزلی سهامی خاص در تاریخ 9/10/93 شماره ثبت 2512 در اداره ثبت شرکتهای این سازمان بثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه ن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا اعم از حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه های بین المللی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی معتبر داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات کشور و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، ساختمان معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، اتاق شماره 4 ، صندوق شماره 200 . 3 ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی بمبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به هزار سهم بانام یکصد هزار ریالی که مبلغ 35 درصد سرمایه آن برابر گواهی شماره 53/4559 مورخ 6/10/93 نزد بانک صادرات شعبه ونوس منطقه آزاد انزلی پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 ـ مدیران شرکت: آقای حمیدرضا عبدالملکی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، خانم مژگان صابونی بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علی غفوری بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری و عادی و مکاتبات و مراسلات باامضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه شرکت و مصوبات هییت مدیره. 7 ـ بازرسان شرکت: آقای رضا محمدی بشماره ملی 373328XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مکتوبی بشماره ملی 373218XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1908884 رییس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی