اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1070

شناسه ملی: 10420131572

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/07:

با استناد بنامه شماره 6794/115 25/6/92 اداره تعاون و صورت جلسه هییت مدیر ه و مجمع عمومی مورخ 19/6/92 موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: 1 آقای سیاوش فلسفی مقدم با کد ملی 599965XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال و منشی هییت مدیره و خدیجه محراب ثانی با کد ملی 191087XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خاور چروکی با کد ملی 599965XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عیدی چروکی با کد ملی 599984XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چک سفته برات قراردادها) با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقای حمزه محراب ثانی با کد ملی 191171XXXX به سمت بازرس اصلی و محمد ابراهیم امیری نژاد با کد ملی 599965XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 301060XXXX110407XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/27:

با استناد به نامه شماره 6787 به تاریخ 15/2/88 متضمن مدارک مربوطه موارد زیر شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: 1 با عنایت به بخشنامه شماره 24700 مورخ 24/4/87 دفتر حقوقی معاونت پشتیبانی و امور مجلس وزارت تعاون و تصویب اکثریت حاضرین در جلسه مواد 32 تا 35 اساسنامه مورد عمل تبصره های آنها حذف همچنین ماده 21 اساسنامه با حذف تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح شد «مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می گردد مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط مطابق آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی خواهدبود) بنابراین با انجام تغییرات مذکور اساسنامه مورد عمل تعاونی به 52 ماده و 31 تبصره اصلاح گردید. 2 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) مصوب 9/3/87 مقام عالی وزارت تعاون در 51 ماده و 65 تبصره در مجمع عمومی مطرح و به تصویب اکثریت حاضریت در جلسه قرار گرفت. 3 مرکز اصلی عملیات شرکت تعاونی (موضوع ماده 6 اساسنامه) تغییر و به شرح زیر اصلاح گردید. مرکز اصلی عملیات شهرستان بهبهان شهر سردشت زیدون سه راهی محور امیدیه دیلم روبروی روستای تل گرسنه طرح تولیدی شن و ماسه امیر جنوب بهبهان. 4 آقای سیاوش فلسفی مقدم به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال و منشی هییت مدیره و خانم خدیجه محراب ثانی به عنوان رییس هییت مدیره و خاور چروکی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و عیدی چروکی به عنوان به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 5 آقایان حمزه محراب ثانی و محمدابراهیم امیری نژاد به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد به نامه شماره 1459 مورخه 26/9/85 متضمن مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. 1 : استعفا آقای احمد امیری نژاد مورد موافقت قرار گرفت و نامبرده با شرکت تعاونی تصفیه حساب کامل نمود و منبعد هیچگونه حق و حقوق و سمتی ندارد. 2 : اعضای شرکت از 8 نفر به 7 نفر تقلیل یافت و سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال به هشتصد و نود دو میلیون پانصد هزار ریال منقسم به 238 سهم سه میلیون هفتصد و پنجاه هزار ریالی کاهش یافت. 3 : خانم خاور چروکی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و عیدی چروکی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای بقیه مدت سه سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا آقای سیاوش فلسفی مقدم مدیر عامل و خانم خدیجه محراب ثانی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای خانم خاور چروکی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 4 : با استعفا آقای حمزه محراب ثانی عضو علی البدل هییت مدیره و خانم خاور چروکی بازرس علی البدل از سمتهای خود موافقت گردید. 5 : آقای حمزه محراب ثانی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای بقیه مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد به نامه شماره 685 مورخ 23/7/84 اداره تعاون شهرستان بهبهان متضمن مدارک مربوط موارد زیر در شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. 1 - خانم خدیجه مهراب ثانی به عنوان رییس هییت مدیره و احمد امیری نژاد به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سیاوش فلسفی مقدم به عنوان منشی هییت مدیره و حمزه مهرابی ثانی عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 2 - آقای قربانعلی ذاکری مودب و خداخواست امیری نژاد به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی