اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 26

شناسه ملی: 14008378632

تاریخ ثبت: 1398/03/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/03/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/18:

تاسیس موسسه غیر تجاری اتاق اصناف شهرستان مراوه تپه درتاریخ 18/03/1398 به شماره ثبت 26 به شناسه ملی 140083XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب جهت رسیدگی به شکایات دریافتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، بخش مرکزی، شهر مراوه تپه، شهیدقوی دل، کوچه عدالت 7 ، کوچه آزادی 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 499714XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای یارمحمد جانی به شماره ملی 531992XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای اسلام پهلوانی دوجی به شماره ملی 531992XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای نعمت اله کوسه غراوی به شماره ملی 531997XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای عبدالباسط پهلوانی دوجی به شماره ملی 531998XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی اوزنی دوجی به شماره ملی 531998XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای نعمت اله کوسه غراوی به شماره ملی 531997XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 4 سال تا تاریخ 17/12/1400 آقای اسلام پهلوانی دوجی به شماره ملی 531992XXXX و به سمت نایب رییس اول هییت مدیره به مدت 4 سال تا تاریخ 17/12/1400 آقای مهدی اوزنی دوجی به شماره ملی 531998XXXX و به سمت نایب رییس دوم هییت مدیره به مدت 4 سال تا تاریخ 17/12/1400 یارمحمد جانی به شماره ملی 531992XXXX و به سمت خزانه دار به مدت 4 سال تا تاریخ 17/12/1400 عبدالباسط پهلوانی دوجی به شماره ملی 531998XXXX و به سمت دبیرهییت مدیره به مدت 4 سال تا تاریخ 17/12/1400 دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق مالی اتاق اصناف مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هریک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتاق اصناف می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. باستناد مجوز به شماره 13628/34/128 مورخ 07/03/98 نمایندگی صنعت و معدن و تجارت شهرستان مراوه تپه آگهی گردید ش 980319XXXX45682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراوه تپه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی