اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 933

شناسه ملی: 10260153891

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر حکیمی نیا شماره ملی 549901XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رحیم اخوان مقدم شماره ملی 128621XXXX به سمت نایب رییس و آقای ماشا اله اخروی شماره ملی 128643XXXX و آقای مصطفی یراقی به شماره ملی 128435XXXX و آقای محمد سید فروتن به شماره ملی 128531XXXX عضو هییت مدیره و آقای سید نوید میربد به شماره ملی 119920XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ 29/03/1399 انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا رییس و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش 970431XXXX90719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/3/1397 آقای علی اکبر حکیمی نیا به شماره ملی 549901XXXX و آقای رحیم اخوان مقدم به شماره ملی 128621XXXX و آقای مصطفی یراقی به شماره ملی 128435XXXX و آقای محمد سید فروتن به شماره ملی 128531XXXX و آقای ماشااله اخروی به شماره ملی 128643XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید مرتضی میربد به شماره ملی 119889XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای احمد سلیمانی به شماره ملی 549930XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970425XXXX98112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/2/93 تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ آقای محمد محسن مظاهری به شماره ملی 128275XXXX کدپستی 818493XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای علی اکبر حکیمی نیا به شماره ملی 549901XXXX کدپستی 818491XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید ماشااله اخروی به شماره ملی 128643XXXX کدپستی 819971XXXX عضو هییت مدیره آقای محمد سید فروتن به شماره ملی 128531XXXX کدپستی 813665XXXX عضو هییت مدیره آقای سید مرتضی میربد به شماره ملی 119889XXXX کدپستی 817588XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضای از سه امضا رییس و نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 ـ با رعایت ماده 147 قانون تجارت آقای رضا مظاهری به شماره ملی 128532XXXX کدپستی 814473XXXX آقای احمد سلیمانی به شماره ملی 549930XXXX کدپستی 816461XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. 3 ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 21/2/93 تکمیل گردید. ش 102550XXXX110858XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی