اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3045

شناسه ملی: 14007477782

تاریخ ثبت: 1396/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان خوزستان شهرستان اندیمشک دو کوهه خیابان لاله 3 کوچه ایثار

تاریخ تاسیس: 1396/12/19

کد پستی: 6481733741

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

تاسیس شرکت تعاونی دوخت برتر اریترین درتاریخ 19/12/1396 به شماره ثبت 3045 به شناسه ملی 140074XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و تولید انواع پوشاک و البسه. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ دو کوهه خیابان لاله 3 کوچه ایثار ـ کدپستی 648173XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به بیست و یک سهم پانصد هزارریالی که تعداد بیست و یک سهم آن با نام می باشد و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی به شماره 50/2009 مورخ 07/12/1396 نزد بانک توسعه و تعاون شعبه اندیمشک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود. اولین مدیران: الهام طعمه پور به شماره ملی 175456XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال رضا علی شاهی به شماره ملی 407049XXXX و به سمت منشی و مدیرعامل به مدت 3 سال شهناز رضاییان فرد به شماره ملی 407063XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال محمد علی شاهی به شماره ملی 407343XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال محمد علی علی شاهی به شماره ملی 592951XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک‚ سفته‚ برات‚ و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس و مهرشرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه الهه حافظی به شماره ملی 192014XXXX به سمت بازرس اصلی و آهو چناری به شماره ملی 193022XXXX و بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. به موجب مجوز شماره 13484 مورخ 09/12/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اندیمشک ش 961219XXXX54707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اندیمشک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی