اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 197

شناسه ملی: 10320019628

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: جدید استان بوشهر شهرستان عسلویه بخش مرکزی شهر نخل تقی محله اصلی خیابان اصلی خیابان حافظ پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 7511863171

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/25:

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره یک عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 197 و شناسه ملی 103200XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/04/1399 بموجب نامه شماره 95/11578 - 28/4/99 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف)تعیین سمت اعضا هییت مدیره : 1 - احمد خلیلی با شماره ملی 356987XXXX به سمت رییس هییت مدیره و 2 - سید عقیل ابطحی با شماره ملی 470991XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - حلیمه عابدی با شماره ملی 470964XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 - حسن خلیلی با شماره ملی 35XXXXXXXX مدیر عامل خارج از اعضا انتخاب شدند. ب)- کلیه قرار داد ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای احمد خلیلی ( رییس هییت مدیره و مدیر عامل )و حسن خلیلی ( مدیر عامل ) و کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با حسن خلیلی ( مدیر عامل ) به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/25:

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره یک عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 197 و شناسه ملی 103200XXXX8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/04/1399 بموجب نامه شماره 95/11578 - 28/4/99 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف) - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل: 1 - احمد خلیلی با شماره ملی 356987XXXX 2 - سید عقیل ابطحی با شماره ملی 470991XXXX 3 - حلیمه عابدی با شماره ملی 470964XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند . ب). سعید مجرد به شماره ملی 356007XXXX به عنوان بازرس اصلی و یوسف خواجه به شماره ملی 356012XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت به آدرس جدید: استان بوشهر ـ شهرستان عسلویه ـ بخش مرکزی ـ شهر نخل تقی ـ محله اصلی ـ خیابان اصلی ـ خیابان حافظ ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 751186XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 970522XXXX16912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - نام شرکت به " مسافربری شماره یک عسلویه " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 950510XXXX07529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای احمد خلیلی بشماره ملی 356987XXXX ، آقای سیدعقیل ابطحی بشماره ملی 470991XXXX ، خانم حلیمه عابدی بشماره ملی 470964XXXX ، آقای عبدالعزیز مطری بشماره ملی 356998XXXX آقای سعید مجرد بشماره ملی 356007XXXX به سمت بازرس اصلی آقای یوسف خواجه بشماره ملی 356012XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ب ـ 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 941009XXXX47874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل می باشد: الف: 1 . آقای احمد خلیلی بشماره ملی 356987XXXX بسمت رییس هییت مدیره. آقای سیدعقیل ابطحی بشماره ملی 470991XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره. آقای حسن خلیلی بشماره ملی 356983XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران). آقای عبدالعزیز مطری بشماره ملی 356998XXXX بسمت عضو هییت مدیره. خانم حلیمه عابدی بشماره ملی 470964XXXX بسمت عضو هییت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941009XXXX68374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی