اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320493147

تاریخ ثبت: 1389/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران کیلومتر جاده مخصوص کرج بلوار ایران خودرو خ بعثت بهارستان پنجم

تاریخ تاسیس: 1389/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/15:

12,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/12/1389 تحت شماره 399042 و شناسه ملی 103204XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طراحی و اجرای سیستمهای تحت فشار و تولید و توزیع انواع محصولات کشاورزی باغی و ایجاد صنایع وابسته مابقی طبق ماده 3 اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران کیلومتر جاده مخصوص کرج بلوار ایران خودرو خ بعثت بهارستان پنجم پ 10 کدپستی 138614XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/12 ریال منقسم به هشت سهم 000/500/1 ریالی که تعداد هشت سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/4 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1221 مورخ 12/10/1389 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای منصور داوری به شماره ملی 155193XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای هادی باقرفام به شماره ملی 155219XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای علی باقری فام به شماره ملی 155174XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 45 آقای امیر باقری فام به شماره ملی 006324XXXX به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 45 آقای هادی باقری فام به شماره ملی 155219XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل به اتفاق منصور داوری رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم شهرزاد باقری فام به شماره ملی 155204XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 آقای ابراهیم باقری فام به شماره ملی 155176XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی