اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4187

شناسه ملی: 14004415525

تاریخ ثبت: 1393/07/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/07/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/02:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که درتاریخ 02/07/1393 تحت شماره 4187 شناسه ملی 140044XXXX5 در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 . موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 . مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس ـ جلفا صندوق پستی 544154257 3 .مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 . میزان سرمایه شرکت: 10 . 000 . 000 (ده میلیون)ریال تماماً نقدی. 5 . اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان: 1 ـ محمد پرارین دارنده مبلغ پنج میلیون ریال معادل پنجاه درصد سهم الشرکه 2 ـ امید علی پرارین دارنده مبلغ پنج میلیون ریال معادل پنجاه درصد سهم الشرکه می باشند. 6 . مدیران شرکت: محمد پرارین به شماره ملی 138184XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ امید علی پرارین به شماره ملی 150033XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. 7 . دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 . حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 9 . انحلال شرکت: مطابق ماده 114 قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. 10 . اساسنامه شرکت در 27 ماده و بدون تبصره به تصویب رسید. 11 . روزنامه آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930708XXXX79474 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی