اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1893

شناسه ملی: 10980044698

تاریخ ثبت: 1389/10/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/10/04

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 8/9/98 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدپور عسگری شماره ملی 263157XXXX و آقای رضا زمانی کاربندی شماره ملی 263152XXXX و خانم شهناز غفاری دیگه سرا شماره ملی 263152XXXX 2 ـ آقای مهدی آقایی بشماره ملی 263084XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای سعادت زینعلی بشماره ملی 263062XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 961026XXXX48165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رضا زمانی کاربندی به شماره ملی 263152XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و شهناز غفاری دیگه سرا به شماره ملی 263152XXXX ) بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند 2 ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهداور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره آقای رضا زمانی کاربندی ( 263152XXXX ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری شرکت با امضا مدیرعامل (آقای رضا زمانی کاربندی ( 263152XXXX ) شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است ش 961026XXXX30751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 17746 مورخ 6/9/90 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/9/90 که به این اداره واصل شده است تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است. 1 ـ آقایان رضا زمانی کاربندی، محمد پور عسکری خارج از اعضای شرکت و خانم شهناز غفاری دیگه سرا بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقایان فردین بختی و کریم نظر پناه یکتا ناوی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/9/91 آقای رضا زمانی کاربندی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم شهناز غفاری دیگه سرا بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد پور عسکری خارج از اعضای شرکت بسمت منشی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل شرکت همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 4 ـ روزنامه معین برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت تالش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مجتمع گردشگری تماشای تالش بامسیولیت محدود در تاریخ 4/10/89 تحت شماره 1893 و به شناسه ملی 109800XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده خلاصه اساسنامه و شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بین المللی شامل ساخت و ساز و مدیریت طرح و ساخت و مباشرت و خرید و فروش و مشارکت و مشاوره وتجهیز راه اندازی واداره و مدیریت هتل و مجموعه های تفریحی واقامتی و سیاحتی وگردشگری و فرهنگی و ورزشی واردات و صادرات در زمینه های مختلف و برنامه ریزی و اجرای سمینارها و نمایشگاه های داخلی و خارجی در حوزه های مختلف وکلیه فعالیت های توریستی و سایرزیر گروه توریسم بقیه به شرح ماده دو اساسنامه شرکت می باشد. 2 ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال نقدی 4 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان تالش، اسالم بالاده کدپستی 74833 ـ 43716 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقای محمدرضا شیرین پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا زمانی کاربندی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و بروات و غیره با امضای رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و اوراق عادی با امضای رییس با مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 6 ـ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک تالش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی