اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7949

شناسه ملی: 10380237353

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد شهید دستغیب خیابان بیستون شهیددستغیب 35 خیابان پیام 16 بیستون 2 پلاک 31 طبقه اول واحد غربی

کد پستی: 9185816471

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی ذاکر الحسینی کد ملی 093944XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره مهدی ذاکر الحسینی کد ملی 093848XXXX به سمت رییس هییت مدیره احمد ذاکرالحسینی کد ملی 093366XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمود ذاکرالحسینی کد ملی 093454XXXX به سمت عضو هییت مدیره عفت ذاکرالحسینی کد ملی 093454XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا مشترک مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980611XXXX33231 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی ذاکر الحسینی کد ملی 093944XXXX و احمد ذاکر الحسینی کد ملی 093366XXXX و محمود ذاکر الحسینی کد ملی 093454XXXX و مهدی ذاکر الحسینی کد ملی 093848XXXX و عفت ذاکر الحسینی کد ملی 093366XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. شیما قایمی کرمانی به شماره ملی 092132XXXX به عنوان بازرس اصلی و بیتا یاوری به شماره ملی 106395XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اخبار صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980611XXXX44330 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. ش 980611XXXX75121 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تغییر محل شرکت از آدرس فعلی به آدرس:استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ شهید دستغیب ـ خیابان بیستون (شهیددستغیب 35 ) ـ خیابان پیام 16 (بیستون 2 ) ـ پلاک 31 ـ طبقه اول ـ واحد غربی کد پستی: 918581XXXX ش 961129XXXX65349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای هادی ذاکر الحسینی 093944XXXX آقای احمد ذاکر الحسینی 093366XXXX آقای محمود ذاکر الحسینی 093454XXXX خانم عفت ذاکر الحسینی 093366XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ـ 2 بازرسین شرکت به شرح ذیل به مدت یکسال انتخاب شدندخانم شیما قایمی کرمانی 092132XXXX به سمت بازرس اصلی خانم بیتا یاوری 106395XXXX به سمت بازرس علی البدل ـ 3 روزنامه آفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ش 951011XXXX49133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای احمد ذاکر الحسینی 093366XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمود ذاکرالحسینی 093366XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم عفت ذاکر الحسینی 093366XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای هادی ذاکر الحسینی 093944XXXX به سمت مدیر عامل و عضو برای مدت 2 سال انتخاب شده اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضا مشترک هادی ذاکرالحسینی واحمد ذاکرالحسینی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 951011XXXX21426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/4/92 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، خانمها شیما قایمی و بیتا یاوری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان احمد ذاکرالحسینی و هادی ذاکرالحسینی و محمود ذاکرالحسینی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/4/92 آقای هادی ذاکرالحسینی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود ذاکرالحسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد ذاکرالحسینی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای آقایان هادی و احمد ذاکرالحسینی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 1694979 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/10/89 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، خانمها شیما قایمی و بیتا یاوری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان احمد ذاکرالحسینی و هادی ذاکرالحسینی و محمود ذاکرالحسینی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/89 آقای هادی ذاکرالحسینی بسمت رییس هییت مدیره و محمود ذاکرالحسینی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد ذاکرالحسینی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای آقایان هادی ذاکرالحسینی و احمد ذاکرالحسینی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی