اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16766

شناسه ملی: 10530289771

تاریخ ثبت: 1383/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: جدید میدان مطهری مجتمع رضوان بلوک 29 واحد 44

کد پستی: 7186898987

تاریخ تاسیس: 1383/11/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/18:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان محمدمهدی ساعتی وحید 387348XXXX و مجید شفیعی 378198XXXX و مجتبی کیانی 396140XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ خانم فاطمه روزیطلب مطلق 546995XXXX و آقای احمد ایرانپور 254003XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار سبحان چاپ شیراز برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 971017XXXX52418 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مجید شفیعی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمدمهدی ساعتی وحید بسمت رییس هییت مدیره و آقای مجتبی کیانی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه نامه های عادی و اداری، اوارق و اسناد مالی و تعهدآور، چکها و سفته ها و اسناد و قراردادها با امضا آقای محمدمهدی ساعتی وحید به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 971017XXXX95780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ طبق مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نقل وانتقال سهام از امور داخلی شرکتهای سهامی می باشد از موارد صدور اگهی نمی باشد. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 971017XXXX67849 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه روزیطلب مطلق فرزند عبدالرضا با کد ملی 546995XXXX و شماره شناسنامه 59 به سمت بازرس اصلی و آقای احمد ایرانپور فرزند محمد با کد ملی 254003XXXX و شماره شناسنامه 0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 1395 انتخاب شدند ج) روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش 951208XXXX72649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع افزایش سرمایه شرکت از طریق آورده نقدی و صدور سهام جدید را از مبلغ 1000000 ریال به 250000000 ریال مورد تصویب قرار داد افزایش سرمایه بمیزان 249000000 ریال بحساب جاری شماره 1 ـ 40740722 ـ 816 ـ 407 بنام شرکت طی گواهی شماره 407 ـ 271 مورخ 97/11/18 بانک سینا شعبه بلوار میرزای شیرازی واریز گردید در نتیجه ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد ماده 5 ـ سرمایه شرکت مبلغ 250000000 ریال است که به 25000 سهم 10000 ریالی بانام عادی تقسیم و صددرصد آن پرداخت شده است. با توجه به افزایش سرمایه تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. ش 951208XXXX58652 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدمهدی ساعتی وحید و احمد بخت آور و صفدر عارف و خانم اسما ساعتی وحید به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخا ب شدند) روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب چاپ شیراز برای درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید. ش 951208XXXX59962 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صفدر عارف بسمت مدیرعامل وعضو هیت مدیره. آقای محمد مهدی ساعتی وحید رییس هییت مدیره و آقای احمد بخت آور بسمت نایب ریس هییت مدیره و خانم اسما ساعتی وحید بسمت عضو ههیت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوارق و اسناد مالی و تعهدآورو چکها و سفته ها و اسناد و قرارداد ها با امضا رییس هییت مدیره منفردا" و نامه ها ی عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. ش 951208XXXX36815 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب 1 ـ اعضای هییت مدیره به شرح آقایان صفدر عارف، احمد بخت آور و محمدمهدی ساعتی وحید برای مدت دو سال انتخاب شدند ب 2 ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم فاطمه روزی طلب مطلق با کد ملی 546995XXXX و شماره شناسنامه 59 به سمت بازرس اصلی و آقای احمد ایران پور با کد ملی 254003XXXX شماره شناسنامه 0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ب 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940923XXXX70340 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقای محمد مهدی ساعتی وحید به سمت رییس هییت مدیره: آقای احمد بخت آور به سمت نایب رییس هییت مدیره: آقای صفدر عارف به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند که بر اساس موارد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شامل چک و سفته و سایر نامه های اداری، قراردادها و عقود اسلامی با نهادهای دولتی و خصوصی با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940923XXXX06451 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس جدید: میدان مطهری مجتمع رضوان بلوک 29 واحد 44 کدپستی 718689XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ میزان سهام وثیقه مدیران در مدت مدیریت شان به حداقل 10 سهم کاهش یافت و ماده 33 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940715XXXX24351 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/11/20:

شرکت گروه مهندسین طرح و سازه پارس سهامی خاص که در تاریخ 14/11/83 به شماره 16766 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/11/83 تکمیل امضا و خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نیم نگاه به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: طراحی، معماری، مشاوره، نظارت، محاسبه، سرمایه گذاری، مشارکت و اجرای کلیه ابنیه از قبیل ساختمان، راه، انواع سد، پل، اسکله و سازه های دریایی، فرودگاه، تاسیس ات ساختمانی و صنعتی، مشارکت در مناقصه ارگانهای دولتی و خصوصی، صادرات و واردات، اخذ نمایندگی تهیه و توزیع فروش مصالح و فرآورده های ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و صنعتی ایرانی و خارجی، تعمیرات و بازسازی ابنیه نظیر پل، ساختمان، راه، آثار باستانی، کانالها و زهکشها، تولید انواع فرآورده های ساختمانی نظیر قطعات بتنی، سیمان، گچ، تولیدات کارخانه ای و کارگاهی، اجرای تاسیس ات ساختمانی و صنعتی، تاسیس ات شهری، نیروگاهی، برق، آب، فاضلاب، مکانیک و تاسیس ات صنعتی و ساختمانی و آسانسور، فعالیت نقشه برداری، معدن، خدمات کشاورزی، زهکشی، کانال کشی، دامداری و دامپروری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم و 50 درصد آن به حساب جاری 010065XXXX001 شرکت نزد بانک صادرات شعبه بلوار امام شیراز واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز بلوار امیرکبیر، خیابان مهدیه، کوچه شماره 3 پلاک 146/4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقایان علی جعفری به سمت رییس هییت مدیره، صفدر درقه نایب رییس هییت مدیره، رضا احمد نیای مطلق مدیر عامل و عضو هییت مدیره، اکبر اشرافی دشت ارژنه عضو هییت مدیره، همگی برای مدت 2 سال انتخاب شدند اوراق و اسناد بهادار و بانکی با سه امضا اعضا هییت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت، نامه های اداری با امضا هر کدام از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرس شرکت: آقایان محسن حیدری و غلامرضا جباره ناصرو به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی