اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1248

شناسه ملی: 10980146662

تاریخ ثبت: 1390/01/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/01/14

آدرس: و علی البدل سعید عرفانی جزی به شماره ملی و

کد پستی: 5110547890

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/05/1395 و به موجب تاییدیه شماره 5282 مورخ 21/6/1395 اداره تعاون شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان امراله عرفانی به کد ملی 511042XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره وسید حسن سجادی جزی به کد ملی 511058XXXX به سمت منشی هییت مدیره وسید جواد سجادی جزی به کد ملی 511054XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک ـ سفته ـ برات ـ اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. / ش 950704XXXX06685 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/05/1395 و به موجب تاییدیه شماره 5282 مورخ 21/6/1395 اداره تعاون شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ امراله عرفانی جزی به شماره ملی 511042XXXX و سیدجواد سجادی جزی به کد ملی 511054XXXX و سید حسن سجادی جزی به کد ملی 511058XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وآقای علیرضا عرفانی جزی به کد ملی 511009XXXX خانم شوکت عرفانی جزی به کد ملی 511047XXXX 118 به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 ـ سعید عرفانی جزی به کد ملی 127022XXXX به سمت بازرس اصلی وهاجرسادات سجادی جزی 511071XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. / ش 950704XXXX79187 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/05/1395 و به موجب تاییدیه شماره 5282 مورخ 21/6/1395 اداره تعاون شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 28 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. / ش 950704XXXX27986 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که طی تاییدیه شماره 2839 22/12/89 اداره تعاون دلیجان واصل گردید و در تاریخ 14/1/90 تحت شماره 1248 در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تولید انواع آجر ماشینی، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، بانک تعاون و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: دلیجان، شهرک قدس، کوچه کاج 7 جنب دفتر دانشگاه آزاد 4 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: سید جواد سجادی جزی به شماره ملی و کدپستی 511054XXXX و 834417XXXX به سمت رییس هییت مدیره و امراله عرفانی جزی به شماره ملی و کدپستی 511042XXXX و 834417XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید حسن سجادی جزی به شماره ملی و کدپستی 511058XXXX و 834417XXXX به سمت منشی هییت مدیره و علیرضا عرفانی جزی به شماره ملی و کدپستی 511009XXXX و 834417XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال و امراله عرفانی جزی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 بازرسین اصلی و علی البدل: سعید عرفانی جزی به شماره ملی و کدپستی 127022XXXX و 834415XXXX و هاجر سادات سجادی جزی به شماره ملی و کدپستی 511071XXXX و 834419XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی