اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 73240

شناسه ملی: 10101181495

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1919819349

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ظفر خیابان همایون خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی پلاک 177 ساختمان شمس طبقه ششم واحد 23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/06/11:

1,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/02:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/10/23:

30,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/04/25:

30,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/21:

آگهی تغییرات شرکت ایمان مهر سهامی خاص به شماره ثبت 73240 و شناسه ملی 101011XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد علی رضایی کمال آباد کد ملی 045213XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم سیما نیکو خرسند کد ملی 045232XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ایمان رضایی کمال آباد کد ملی 045158XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهد آور و عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد خانم شقایق کیانی به شماره ملی 006194XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مروارید عطاالهی به شماره ملی 006471XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/21:

آگهی تغییرات شرکت ایمان مهر سهامی خاص به شماره ثبت 73240 و شناسه ملی 101011XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد علی رضایی کمال آباد به شماره ملی 045213XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم سیما نیکو خرسند به شماره ملی 045232XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970718XXXX20534 ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه یکتا اندیشان بهمن به شناسه ملی 140037XXXX7 به سمت بازرس اصلی و خانم شقایق کیانی به شماره ملی 006194XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ 970718XXXX29942 ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-ظفر-خیابان همایون-خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی-پلاک 177 -ساختمان شمس-طبقه ششم- واحد 23 کدپستی 191981XXXX ا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961215XXXX78387 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان محمد علی رضایی کمال آباد به شماره ملی 045213XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم سیما نیکو خرسند به شماره ملی 045232XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی اداری و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ خانم مروارید عطا اللهی ( 006471XXXX ) و خانم شقایق کیانی ( 006194XXXX ) بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های آتی شرکت تعیین گردید. پ 950617XXXX03308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتااندیشان بهمن با شناسه ملی 140037XXXX7 به سمت بازرس اصلی خانم شقایق کیانی به شماره ملی 006194XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 940708XXXX23568 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 50000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال، منقسم به 2000 سهم بی نام 500000 ریالی، از محل تبدیل مطالبات حال شده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 930719XXXX83945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد علی رضایی کمال آباد به شماره ملی 045213XXXX و خانم سیما نیکو خرسند به شماره ملی 045232XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سمت اعضا به قرار زیر تعیین گردید: آقای محمد علی رضایی کمال آباد به شماره ملی 045213XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم سیما نیکو خرسند به شماره ملی 045232XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم مروارید عطااللهی به شماره ملی 006471XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم شقایق کیانی به شماره ملی 006194XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و عادی اداری و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930715XXXX98476 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/6/91 شرکت مزبور که در تاریخ 27/6/91 واصل گردید: مروارید عطااللهی به کد ملی 006471XXXX بسمت بازرس اصلی و شقایق کیان به کد ملی 006194XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی رضایی کمال آباد به کد ملی 045213XXXX و سیما نیکوخرسند به کد ملی 045232XXXX که محمدعلی رضایی کمال آباد به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، سیما نیکوخرسند به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 25/11/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا رضایی کمال آباد به ش ملی 045213XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سیما نیکوخرسند به ش ملی 452326469 به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و اوراق تعهدآور و اوراق عادی و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/11/89 کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 100 سهم بی نام 000/500 ریالی تمام پرداخت شده می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/1/88 شرکت مزبور که در تاریخ 19/1/88 واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی رضایی کمال آبادـ سیما نیکوخرسندـ محمدعلی رضایی کمال آباد به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سیما نیکوخرسند به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل بتنهایی و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/1/86 شرکت مزبور که در تاریخ 26/1/86 واصل گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدعلی رضایی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم سیما نیکو خرسند بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل به تنهایی و یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/83 سرمایه شرکت از مبلغ 30/000/000 ریال بمبلغ 50/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 500/000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 20/000/000 ریال بموجب گواهی شماره 1688/35/803 مورخ 23/10/83 بانک تجارت شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوط اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ 4/11/83 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/9/83 کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام تبدیل گردید و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ سی میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بی نام سیصدهزارریالی تمام پرداخت شده می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/10/23:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/9/83 کلیه سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل گردید و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ سی میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام سیصدهزار ریالی تمام پرداخت شده می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 2811/32 مورخ 29/5/83 آقای رضا عبادزاده سمنانی فرزند محمدجواد به ش.ش 285 صادره از مشهد با پرداخت مبلغ 1500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. ضمنا شماره شناسنامه آقای نیما فخریه کاشان 211 صادره از تهران و نام و نام خانوادگی آقای محمدعلی رضایی کمال آباد صحیح می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/29:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25/4/83 که در تاریخ 20/5/83 باین اداره واصل گردید تصمیمات زیر اتخاذ شد: آقای اصغر فخریه کاشان فرزند محمدباقر ش.ش 657 ص از قزوین با پرداخت مبلغ 7500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای نیما فخریه فرزند اصغر ش.ش 285 ص از مشهد با پرداخت مبلغ 150000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرارگرفت. در ضمن آقایان محمدعلی رضایی و محمدباقر رضایی و خانم کیمیا رضایی کمال آباد هریک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به ترتیب به مبلغ 11480000 ریال و 1120000 ریال و 1400000 ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 30000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. همچنین موضوع شرکت بشرح زیر اصلاح گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تولید تامین و تدارکات واردات و صادرات و فرآوری مواد و محصولات غذایی گیاهی و گیاهان دارویی و تولید شامل: عصاره اسانس انواع کنسانتره از آب میوه و گیاهان و محصولات جانبی آنها خشکبار سبزیجات خشک زعفران ادویه جات میوه جات و تجهیزات بیمارستانی و شیمیایی و مصالح ساختمانی و لوازم و قطعات الکترونیک و اخذ وام از سیستم بانکی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات همچنین خرید و فروش واردات و صادرات و بطورکلی هرگونه فعالیت مجازی که به نحوی از انحا با موضوع فوق در ارتباط باشد در ضمن نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل شد و در نتیجه اساسنامه مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی شد سرمایه شرکت مبلغ 30000000 ریال منقسم به یکصد سهم 300000 ریال بانام می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصلاح شد. اعضا هییت مدیره برای دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند محمدعلی رضایی کمال آباد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و نیما فخریه کاشان به سمت رییس هییت مدیره و اصغر فخریه کاشان به سمت نایب رییس آقایان مصطفی اوحدی به سمت بازرس اصلی و کیانوش قراچه داغی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقوداسلامی و بانکی با امضا مدیر عامل به اتفاق رییس یا نایب رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطورفوق العاده مورخ 26/5/82 شرکت مذکور وصلحنامه شماره 18277 مورخ 6/5/82 دفترخانه اسناد رسمی شماره 299 تهران 1 - آقای محمدعلی رضایی کمال آباد مبلغ 000 ‚ 200 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای محمدباقر رضایی فرزند عباس به ش ش 159 ص ازشمیران صلح حقوق نمودند وسهم الشرکه خود را بمبلغ 000 ‚ 600 ریال کاهش داد. 2 - در نتیجه درکل سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا عبارت از الف - آقای محمدعلی رضایی کمال آباد مبلغ 000 ‚ 600 ریال ب - آقای محمدباقر رضایی مبلغ 000 ‚ 200 ریال ج - خانم کیمیا رضایی کمال آباد به ولایت پدررش مبلغ 000 ‚ 200 ریال می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 7/2/82 شرکت مذکور و صلحنامه شماره 17666 مورخ 17/2/82 دفترخانه اسناد رسمی شماره 299 تهران آقای حمید زندی نژاد کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ 200000 ریال به خانم کیمیا رضایی کمال آباد فرزند محمدعلی به ش.ش 0 - 097665 - 44 : تهران صلح حقوق نمودند و از شرکت خارج شدند و دیگر هیچگونه سهمی و سمتی در شرکت فوق ندارند در نتیجه در کل سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید آقایان محمدعلی رضایی کمال آباد به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و محمدباقر رضایی کمال آباد به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند اسناد تعهدآور ازقبیل چک سفته بروات باامضا مدیر عامل بتنهایی یا به اتفاق رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است عبارت ذیل بموضوع شرکت اضافه گردید خرید وفروش گیاهان دارویی عصاره و اسانس مرکز شرکت به تهران خ دکتر شریعتی خ وحید دستگردی ساختمان 203 طبقه 6 واحد 23 منتقل گردید اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا عبارت از الف آقای محمدعلی رضایی کمال آباد مبلغ 800000 ریال ب / خانم کیمیا رضایی کمال آباد مبلغ 200000 ریال می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی