اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2884

شناسه ملی: 14006521498

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1397/11/06 شرکت مذکور که در تاریخ 1397/11/10 تحت شماره 9956 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تصمیمات ذیل بعمل آمد: ـ مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای علی اکبر پیری به کد ملی 361032XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد حسینی برنایی به کد ملی 065246XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم میترا حسنی بجد به کد ملی 407257XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه مکاتبات و اسناد واوراق و اسناد بهادار و تعهدآور تجاری و بهادار و بانکی،قراردادهاوعقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ بازرسین شرکت و مدت تصدی آنان: آقای مهدی حسینی به کد ملی 359157XXXX وخانم مژده سارانی به کد ملی 364044XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 971123XXXX65171 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی