اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1427

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1393/09/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: شهر بابک ، خیابان شهید منتظری ، کوچه صفین

تاریخ تاسیس: 1393/09/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/09:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی نگین سازان بابک شناسه ملی 140045XXXX که در تاریخ 8/9/93 شماره ثبت 1427 در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی ، خرید و فروش انواع سنگ و صنایع و تجهیزات جانبی وابسته، شرکت در مزایده و مناقصه و نمایشگاه بین المللی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: شهر بابک، خیابان شهید منتظری، کوچه صفین پلاک 40 پلاک 775164XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ پانزده میلیون ریال که منقسم به یکصد سهم یکصد و پنجاه هزار ریالی که مبلغ پنج میلیون ریال آن طبق گواهی مورخ 1/9/93 بانک توسعه تعاون شهر بابک پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/9/93 آقای محمد جواد فارسی نژاد بسمت رییس هییت مدیره و آقای حجت شریفی آزاد بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا فارسی نژاد بسمت منشی هییت مدیره و آقای محمد علی فارسی نژاد به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره و برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و همچنین آقای محمد جواد فارسی نژاد به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ بازرسان شرکت: خانم فاطمه اکبریان به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید شمس الدینیان گهرت به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 ـ اختیارات مدیرعامل براساس اساسنامه مصوب شرکت و در چهارچوب قانون جدید تعاون می باشد. 7 ـ نشریه محلی بابک زمین برای درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. ش 602130XXXX110172XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت اسناد شهر بابک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی