اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3072

شناسه ملی: 14000002135

تاریخ ثبت: 1390/05/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: اصفهان نجف آباد یزدانشهر خیابان انقلاب خیابان هفتم غربی پلاک 106 و

تاریخ تاسیس: 1390/05/27

کد پستی: 8519654641

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5 و 3/7/90 که تاریخ 27/7/90 به این اداره وصول شد تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است . 1 ـ با توجه به استعفای خانم مهری محمود صالح از هییت مدیره آقای احمد مومنی بشماره ملی 565963XXXX و کدپستی 819896XXXX بجای وی به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین شد . 2 ـ هییت مدیره از بین خود عیسی محمود صالح بشماره ملی 575947XXXX و کدپستی 851965XXXX را به سمت رییس هییت مدیره احمد مومنی به سمت مدیر عامل و خانم شهناز محمود صالحی بشماره ملی 575997XXXX و کدپستی 851965XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا نوروزی بشماره ملی 119966XXXX و کدپستی 861891XXXX و مریم محمود صالح بشماره ملی 575997XXXX و کدپستی 851965XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا عیسی محمود صالح رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد . امضا ذیل ثبت در تاریخ 17/8/90 تکمیل گردید . مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5 و 3/6/90 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ با توجه به استعفای آقای علی عیدی وندی از هییت مدیره خانم مهری محمود صالح بجای وی به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین شد. 2 ـ هییت مدیره از بین خود خانم شهناز محمود صالحی بشماره ملی 575997XXXX و کدپستی 851965XXXX را بسمت رییس، خانم مریم محمود صالح بشماره ملی 575997XXXX و کدپستی 851965XXXX را بسمت نایب رییس (هییت مدیره) و عیسی محمود صالح بشماره ملی 575947XXXX و کدپستی 851965XXXX را بسمت مدیرعامل و حمیدرضا نوروزی بشماره ملی 119966XXXX و کدپستی 861891XXXX و خانم مهری محمود صالح بشماره ملی 108025XXXX و کدپستی 851965XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فنی و مهندسی پایاسازه پارس زاینده رود سهامی خاص که در تاریخ 27/5/90 تحت شماره 3072 و شناسه ملی 140000XXXX5 در این دایره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشارمحلی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش و تولید و توزیع کالاهای بازرگانی مجاز، اخذ تسهیلات بانکی، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی، انجام امور طراحی و محاسبات ومشاوره و نظارت، اجرا در زمینه امور ساختمانی، پل، سدسازی، راهسازی، شهرسازی و کلیه امور مرتبط عمرانی، نقشه برداری ، طرح های آبخیزداری ومنابع طبیعی. 2 مرکز اصلی شرکت: اصفهان نجف آباد یزدانشهر خیابان انقلاب خیابان هفتم غربی پلاک 106 و کدپستی 851965XXXX 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که طی گواهی شماره 1179 10/5/90 بانک ملی شعبه نجف آباد 35 درصد پرداخت و مابقی تعهدی می باشد. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 مدیران وصاحبان امضا: خانمها شهناز محمود صالحی به شماره ملی 575997XXXX و کدپستی 851965XXXX به سمت رییس هییت مدیره، مریم محمود صالح به شماره ملی 575997XXXX و کدپستی 851965XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عیسی محمود صالح به شماره ملی 575947XXXX و کدپستی 851965XXXX به سمت مدیر عامل و حمیدرضا نوروزی به شماره ملی 119966XXXX و کدپستی 861891XXXX و علی عیدی وندی به شماره ملی 555933XXXX و کدپستی 851967XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهرشرکت معتبر می باشد. 6 با رعایت ماده 147 قانون تجارت خانمها سکینه رحیمی به شماره ملی 108019XXXX و کدپستی 851993XXXX و مریم مهدور به شماره ملی 108026XXXX و کدپستی 851993XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی