اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 839

شناسه ملی: 10820035307

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اساسنامه جدید شرکت در 5 فصل و 52 ماده و 35 تبصره و همچنین آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در 5 فصل و 50 ماده و 61 تبصره به تصویب رسید ش 950728XXXX69854 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - صورتهای مالی سالهای 1394 و 1393 به تصویب رسید. 2 - آقای علی شفیع پور با کد ملی 418993XXXX و آقای علی حیدری ترکاشوند با کد ملی 396067XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950728XXXX47607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی