اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3592

شناسه ملی: 14000093195

تاریخ ثبت: 1390/09/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/09/07

کد پستی: 3655119964

آدرس: شاهرود 54 متری بیمارستان امام حسین ع نبش کوچه 23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/07:

5,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی شرکت از شاهرود،رودیان میدان وحدت کوچه شهید عامری کدپستی 365511XXXX به آدرس استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش مرکزی، شهر شاهرود، بلواردانشگاه، خیابان تهران، بلوار دانشگاه، پلاک 0 ، طبقه همکف کد پستی: 361493XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 980125XXXX67509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از آقای مهدی بختیاری به شماره ملی 459225XXXX و خانم فرشته عرب به شماره ملی 460000XXXX و خانم فاطمه بخارایی به شماره ملی 459128XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای منوچهر حاجی بابایی به شماره ملی 459225XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم عامری به شماره ملی 459225XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980125XXXX50843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بختیاری به شماره ملی 459225XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه بخارایی به شماره ملی 459128XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فرشته عرب به شمارملی 460000XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب و تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980125XXXX93286 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای مهدی بختیاری به کد ملی 459225XXXX به سمت رییس هییت مدیره.خانم فرشته عرب به کد ملی 460000XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره.آقای علی طاهری به کد ملی 459070XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هییت مدیره تا تاریخ 7/4/95 انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950308XXXX65225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/18:

پس از یکسری نقل و انتقالات به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 7/4/93 و هییت مدیره تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ انتخاب اعضا هییت مدیره: آقایان مهدی بختیاری و علی طاهری و خانم فرشته عرب به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. 2 ـ انتخاب بازرسان شرکت: آقایان عبدالرحیم عامری فرزند: علی اکبر به شماره ملی: 459225XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین عامری فرزند: قنبرعلی به شماره ملی: 459206XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند. 3 ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت نشر آگهی های شرکت برگزیده شد. 4 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان مهدی بختیاری فرزند: محمدعلی به شماره ملی: 459225XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و علی طاهری فرزند: محمدعلی به شماره ملی: 459070XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فرشته عرب فرزند: رضا به شماره ملی: 460000XXXX به سمت عضو هییت مدیره برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 5 ـ برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/4/93 مرکز اصلی شرکت از شاهرود، خیابان 54 متری بیمارستان امام حسین، نبش کوچه 23 به آدرس: رودیان، بلوار شهدا، مقابل درمانگاه شهید محسن جعفری، نبش کوچه 7 ، کدپستی: 13774 ـ 36551 تغییر یافت و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 1851714 رییس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/90 وپیروآگهی تاسیس 28404 7/9/90 آقایان مهدی بختیاری به سمت رییس هییت مدیره ورشید غیاثی به سمت نایب رییس هییت مدیره ورضا جلالی به سمت مدیر عامل تا تاریخ 7/9/92 برگزیده شدند. رییس اداره ثبت اسنادواملاک شاهرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تولیدی صنعتی مهرنوش رودیان ( سهامی خاص) که در تاریخ 7/9/90 تحت شماره 3592 و شناسه ملی 140000XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 7/9/90 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار سیاست روز آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه تولید بسته بندی و توزیع مواد غذایی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: شاهرود 54 متری بیمارستان امام حسین (ع) نبش کوچه 23 کدپستی 365511XXXX تلفن : 3333580 091937XXXX8 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به 1000 سهم 5000 ریالی با نام که مبلغ 000/750/1 ریال آن طی گواهی شماره 900344/0154 مورخه 18/8/90 بانک صنعت و معدن شعبه شاهرود پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقایان مهدی بختیاری به عنوان رییس هییت مدیره و رضا جلالی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد حسین دیانتی خواه به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا باتفاق رییس هییت مدیره نایب رییس و مدیر عامل جمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : برابر ماده 44 اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقایان علی عامری به عنوان بازرس اصلی و محمد صالحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی