اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6612

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/30:

پرونده شرکت نشا گستر پردیس لیا ( سهامی خاص) به شماره ثبت 6612 قزوین طی نامه شماره 31960 - 5/5/83 به این اداره ارسال گردیده و در مورخه 17/8/1383 تحت شماره 953 در این اداره به ثبت رسیده است. باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 10/8/83 شرکت فوق الذکر: 1 - آقای علی کاشی دارنده پنجاه سهم کلیه سهام خود را به خانم صدیقه قناد فرزند عباسعلی انتقال و از شرکت خارج گردید. 2 - خانم زهرا ترابیان دارنده ده سهم و آقای محمد حسین ملازم سنندجی دارنده ده سهم نامبردگان کلیه سهام خود را به آقای صالح ناجیان تبریز انتقال دادند و از شرکت خارج گردیدند. 3 - آقای محمد حسین ملازم سنندجی بولایت از فرزند ش محمد ملازم سنندجی دارنده سی سهم کلیه سهام خود را به خانم صدیقه قناد فرزند عباسعلی در قبال بیست سهم و آقای علیرضا تنهایی وش در قبال ده سهم انتقال دادند و از شرکت خارج گردیدند در نتیجه ترکیب سهام سهامداران پس از انتقال مذکور بدین شرح می باشد: آقای صالح ناجیان تبریز دارنده 70 سهم، آقای علی افسر دارنده 25 سهم، خانم صدیقه قناد دارنده 70 سهم، آقای علیرضا تنهایی وش دارنده 35 سهم. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 10/8/83 شرکت فوق الذکر: 1 - جملات زیر به ماده 2 اساسنامه الحاق و اضافه گردید (فعالیت در زمینه تولید فرآورده های ساختمانی نظیر لوله های سفالی و پی پی سی و تراشه های سنگی و سرامیکی و تزیینی و غیره) 2 - آقایان صالح ناجیان تبریز و علیرضا تنهایی وش و خانم صدیقه قناد به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - آقایان علی افسر و نادر کاظمی با رعایت ماده 147 قانون تجارت به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/8/83 شرکت فوق الذکر: آقای صالح ناجیان تبریز به سمت رییس هییت مدیره، خانم صدیقه قناد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا تنهایی وش به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل با هر یک از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای تاکستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 19/3/83 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1 - ماده 31 اساسنامه تعداد اعضا هییت مدیره به 3 الی 5 نفر اصلاح گردید. 2 - آقایان علیرضا تنهایی وش, صالح ناجی یان تبریز و علی کاشی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - آقایان محمد حسین ملازم سنندجی و علی افسر به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 - برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/3/83 آقایان صالح ناجی یان تبریز به سمت رییس هییت مدیره و علی کاشی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا تنهایی وش به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی و مکاتبات با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی