اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/07/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/07/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/20:

شرکت مزبور در تاریخ 20/7/83 به شماره 5543 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه تقاضانامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج می گردد: 1 - موضوع شرکت: کشاورزی تولیدی محصولات زراعی و تولید نهاده های کشاورزی. 2 - مرکز شرکت: همدان، روستای امزاجرد، جورقان. 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 13500000 میلیون ریال منقسم به چهل و پنج سهم با نام 300000 ریالی که 4500000 آن نقداً پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا مجاز: آقای نصرت الله زمانی پیمان رییس هییت مدیره، حسن زمانی فر نایب رییس و آقای محمد ابراهیم زمانی فر مدیر عامل هر سه عضو اصلی هییت مدیره و آقای حسین زمانی فر عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب رییس، نایب رییس به اتفاق مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با مدیر عامل و مهر تعاونی می باشد. 6 - بازرس شرکت: خانمها مهناز نوریان به سمت بازرس اصلی و طیبه پویان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی