اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 393947

شناسه ملی: 10320445598

تاریخ ثبت: 1389/10/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تصفیه تهران الهیه خیابان مریم شرقی پلاک 43 طبقه دوم

کد پستی: 1938935861

تاریخ تاسیس: 1389/10/20

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای عبداله یزدانی به ش.م 182951XXXX به عنوان مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران الهیه خیابان مریم شرقی پلاک 43 طبقه دوم کدپستی 193893XXXX می باشد. پ 1673782 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 18/11/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی 006057XXXX و آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX تا تاریخ 18/11/1392 . در تاریخ 30/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی 006057XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 30/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ الهیه خیابان فیاضی فرشته سابق خیابان مریم شرقی پلاک 43 کد پستی 193893XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 11/3/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 29/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوع شرکت از بامسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 ـ 1 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده بتصویب رسید. 2 ـ 1 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به بیست هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3 ـ 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد صادق غروی به شماره ملی 472365XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمد صادق غروی به شماره ملی 472365XXXX به سمت مدیرعامل، 4 ـ 1 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ 1 ـ آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 ـ 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 20/11/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/21:

شرکت فوق در تاریخ 20/10/1389 تحت شماره 393947 و شناسه ملی 103204XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/10/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه تولید ساخت و توزیع انواع دکوراسیون های چوبی و ام دی اف اداری و مسکونی واردات انواع مواد اولیه ام دی اف و ماشین آلات موردنیاز صنایع فوق و صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور انجام کلیه امور مربوط به بازرگانی از قبیل واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخش های خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران میدان آرژانتین خ الوند نبش ک کامبیز پ 37 کدپستی 151663XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/20 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمدصادق غروی به شماره ملی 472365XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی 006302XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محمدصادق غروی به شماره ملی 472365XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی