اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 413377

شناسه ملی: 10320641791

تاریخ ثبت: 1390/06/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: شهر شهریار میدان جهاد جاده ابراهیم آباد پ 155

کد پستی: 3359114775

تاریخ تاسیس: 1390/06/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/15:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/9/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر شهریار میدان جهاد جاده ابراهیم آباد پ 155 کدپستی 335911XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 21/10/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/19:

شرکت فوق در تاریخ 15/6/1390 تحت شماره 413377 و شناسه ملی 103206XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/6/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انواع مواد اولیه پلاستیک و قطعات پلاستیکی در ساخت ماشین آلات پلاستیک اخذ وام و اعطای نمایندگی کلیه شرکت های معتبر داخلی و خارجی ایجاد شعب در تمامی نقاط کشور شرکت در نمایشگاه های بین المللی و داخلی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران فلکه دوم صادقیه خ ستارخان نرسیده به خ خسرو پ 1020 ط چهارم واحد 8 کدپستی 145187XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/5 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/175 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1308 مورخ 8/6/1390 نزد بانک صنعت و معدن شعبه فولاد پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای حامد کیانی به شماره ملی 007150XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای هوتن کیانی به شماره ملی 008291XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 خانم منیرالسادات جلالی کاظمی به شماره ملی 003985XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای حامد کیانی به شماره ملی 007150XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای نوید فولادی دویل به شماره ملی 008120XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم شیرین اسدپور کلخوران به شماره ملی 006261XXXX به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی